پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
برقراری حقوق بازنشستگی خویش فرمائی صندوق بازنشستگی کشوری سالخوردگي برقراری حقوق بازنشستگی
برقراری مجدد حقوق بازنشستگی و وظیفه صندوق بازنشستگی کشوری سالخوردگي برقراری حقوق بازنشستگی
برقراری حقوق وظیفه وراث بازنشسته یا ازکارافتاده متوفی صندوق بازنشستگی کشوری سالخوردگي برقراری حقوق بازنشستگی
انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی کشوری صندوق بازنشستگی کشوری سالخوردگي استرداد و انتقال کسور بازنشستگی
استرداد کسور مازاد بر سی سال خدمت صندوق بازنشستگی کشوری سالخوردگي استرداد و انتقال کسور بازنشستگی
استرداد اضافه یا اشتباه واریزی کسور بازنشستگی صندوق بازنشستگی کشوری سالخوردگي استرداد و انتقال کسور بازنشستگی
استرداد کسور بازنشستگی شاغلین مشمول صندوق بازنشستگی کشوری صندوق بازنشستگی کشوری سالخوردگي استرداد و انتقال کسور بازنشستگی
اشتراک مستخدمین کشوری در صندوق (دریافت کسور) صندوق بازنشستگی کشوری سالخوردگي اشتراک در صندوق بازنشستگی
اشتراک خویش فرمائی با صندوق صندوق بازنشستگی کشوری سالخوردگي اشتراک در صندوق بازنشستگی
احراز هویت و تمدید احکام وراث اناث صندوق بازنشستگی کشوری سالخوردگي پرداخت یا اصلاح حقوق بازنشستگان و موظفین
اصلاح حقوق بازنشستگی و وظیفه صندوق بازنشستگی کشوری سالخوردگي پرداخت یا اصلاح حقوق بازنشستگان و موظفین
ارائه احکام بازنشستگی و فیش حقوقی صندوق بازنشستگی کشوری سالخوردگي پرداخت یا اصلاح حقوق بازنشستگان و موظفین
انتقال حقوق بازنشستگی یا وظیفه از یک استان به استان دیگر صندوق بازنشستگی کشوری سالخوردگي پرداخت یا اصلاح حقوق بازنشستگان و موظفین
پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین صندوق بازنشستگی کشوری سالخوردگي پرداخت یا اصلاح حقوق بازنشستگان و موظفین
قطع حقوق بازنشستگی و وظیفه صندوق بازنشستگی کشوری سالخوردگي پرداخت یا اصلاح حقوق بازنشستگان و موظفین