پرش به محتوای اصلی
آمار بازدید آمار بازدید
آمار بازدید
افراد آنلاین:
بازدید امروز:
بازدید تاکنون:
1401/05/27 شمسی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
برقراری حقوق بازنشستگی خویش فرمائی سالخوردگي
برقراری مجدد حقوق بازنشستگی و وظیفه سالخوردگي
برقراری حقوق وظیفه وراث بازنشسته یا ازکارافتاده متوفی سالخوردگي
انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی کشوری سالخوردگي
استرداد کسور مازاد بر سی سال خدمت سالخوردگي
استرداد اضافه یا اشتباه واریزی کسور بازنشستگی سالخوردگي
استرداد کسور بازنشستگی شاغلین مشمول صندوق بازنشستگی کشوری سالخوردگي
اشتراک مستخدمین کشوری در صندوق (دریافت کسور) سالخوردگي
اشتراک خویش فرمائی با صندوق سالخوردگي
احراز هویت و تمدید احکام وراث اناث سالخوردگي
اصلاح حقوق بازنشستگی و وظیفه سالخوردگي
ارائه احکام بازنشستگی و فیش حقوقی سالخوردگي
انتقال حقوق بازنشستگی یا وظیفه از یک استان به استان دیگر سالخوردگي
پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین سالخوردگي
قطع حقوق بازنشستگی و وظیفه سالخوردگي