پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
اعتباربخشی بخش های تخصصی دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آموزش دوره سوم اعتباربخشی بخش های تخصصی دانشگاه های علوم پزشکی
ارائه مشاوره و آموزش در حوزه علوم راهبردی به دستگاه های لشکری و کشوری دانشگاه عالی دفاع ملی آموزش دوره سوم ارائه مشاوره و آموزش در حوزه علوم راهبردی به دستگاه های لشکری و کشوری
رسیدگی به شکایات و تخلفات در حوزه عتف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آموزش دوره سوم رسیدگی به شکایات و تخلفات در حوزه عتف
صدور مجوز تاسیس انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آموزش دوره سوم ارائه مجوز تاسیس و ارزیابی انجمن های علمی
حمایت مالی از انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آموزش دوره سوم ارائه مجوز تاسیس و ارزیابی انجمن های علمی
ارزیابی عملکرد و رتبه بندی انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آموزش دوره سوم ارائه مجوز تاسیس و ارزیابی انجمن های علمی
تخصیص ارز به اعضای هیات علمی برای فعالیت علمی خارج کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آموزش دوره سوم تخصیص ارز به اعضای هیات علمی برای فعالیت علمی خارج کشور
تایید گواهی‌های تدریس و اشتغال اعضای هیات علمی، کارکنان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی جهت ترجمه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آموزش دوره سوم تایید گواهی‌های تدریس و اشتغال اعضای هیات علمی، کارکنان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی جهت ترجمه
صدور گواهی عدم منع تحصیل فارغ التحصیلان دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آموزش دوره سوم ارائه گواهی­های ادامه تحصیل در خارج از کشور
صدور گواهی سیستم نمره دهی برای مدارک غیرپزشکی آموزش عالی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آموزش دوره سوم ارائه گواهی­های ادامه تحصیل در خارج از کشور
ارائه معرفی نامه تحصیل در کلیه رشته های غیرپزشکی به دانشجویان خارجی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آموزش دوره سوم ارائه معرفی نامه تحصیل در کلیه رشته های غیرپزشکی به دانشجویان خارجی
اعزام اساتید زبان فارسی به دانشگاه های خارجی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آموزش دوره سوم اعزام اساتید زبان فارسی به دانشگاه های خارجی
تأیید اعطای مدرک کارشناسی پیوسته علوم قرآن و حدیث به حافظان قرآن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آموزش دوره سوم تأیید اعطای مدرک کارشناسی پیوسته علوم قرآن و حدیث به حافظان قرآن
صدور تاییدیه بودجه تفصیلی دانشگاهها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آموزش دوره سوم تامین و توزیع بودجه دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری
توزیع اعتبارات متمرکز و متفرقه دانشگاهها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آموزش دوره سوم تامین و توزیع بودجه دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری