پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
آموزش مستمر جامعه پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آموزش آموزش مداوم جامعه پزشکی
اعتباربخشی بخش های تخصصی دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آموزش اعتباربخشی بخش های تخصصی دانشگاه های علوم پزشکی
تصویب برنامه های آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آموزش تصویب برنامه های آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی
صدور مجوز راه اندازی رشته های جدید در دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آموزش صدور مجوز راه اندازی رشته های جدید در دانشگاه های علوم پزشکی
صدور/ تمدید پروانه تاسیس آموزشگاه آزاد سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور آموزش صدور/ تمدید پروانه تاسیس آموزشگاه آزاد
صدور/تمدید ابلاغ مدیریت و مربیگری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور آموزش صدور/تمدید ابلاغ مدیریت و مربیگری  
نظارت بر اجرای دوره های آموزشی مهارتی آموزشگاه‌های آزاد سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور آموزش نظارت بر اجرای دوره های آموزشی مهارتی آموزشگاه‌های آزاد
برگزاری دوره‌های آموزشی مهارتی فنی و حرفه ای سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور آموزش برگزاری دوره‌های آموزشی مهارتی فنی و حرفه ای
ثبت نام و برگزاری آزمونهای ادواری،تفاهم نامه ها و صنعت ساختمان و معرفی آموزش به آزمون سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور آموزش برگزاری آزمون‌های مهارتی
صدور گواهی نامه مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور آموزش برگزاری آزمون‌های مهارتی
تمدید و تعویض گواهی نامه مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور آموزش برگزاری آزمون‌های مهارتی
پاسخ به استعلام اصالت گواهی نامه مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور آموزش برگزاری آزمون‌های مهارتی
برگزاری مسابقات مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور آموزش برگزاری مسابقات ملی مهارت
تهیه استانداردهای آموزش مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور آموزش تهیه استانداردهای آموزش مهارت
مشاوره آموزشی و هدایت شغلی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور آموزش مشاوره آموزشی و هدایت شغلی