پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
صدور مجوز نقل و انتقال ماشین آلات چاپ و تغییر مالکیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خدمات انتشار و پخش برنامه هاي راديو و تلويزيون پروانة تأسیس و بهره برداری چاپخانه و واحدهای وابسته
صدور مجوز ورود ماشین آلات چاپ و دستگاههای وابسته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خدمات انتشار و پخش برنامه هاي راديو و تلويزيون پروانة تأسیس و بهره برداری چاپخانه و واحدهای وابسته
صدور مجوز ترخیص ماشین آلات چاپ و دستگاههای وابسته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خدمات انتشار و پخش برنامه هاي راديو و تلويزيون پروانة تأسیس و بهره برداری چاپخانه و واحدهای وابسته
صدور مجوز تاسیس دفتر رسمی رسانه های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خدمات انتشار و پخش برنامه هاي راديو و تلويزيون صدور مجوز فعالیتهای خبرنگاری و رسانه ای نمایندگان و خبرنگاران رسانه های گروهی خارجی
صدور پروانه فعالیت خبرگزار ی داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خدمات انتشار و پخش برنامه هاي راديو و تلويزيون صدور پروانه انتشار نشریه و خبرگزاری
صدور مجوز رسانه های بر خط پیام ده، تلفن همراه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خدمات انتشار و پخش برنامه هاي راديو و تلويزيون صدور مجوز فعالیتهای فرهنگی دیجیتال
صدور مجوز تلویزیونهای هوشمند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خدمات انتشار و پخش برنامه هاي راديو و تلويزيون صدور مجوز فعالیتهای فرهنگی دیجیتال
صدور مجوز سایر تکنولوژیهای نوین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خدمات انتشار و پخش برنامه هاي راديو و تلويزيون صدور مجوز فعالیتهای فرهنگی دیجیتال
صدور مجوز توزیع و عرضه کالای شامل آثار دیداری، شنیداری(فروشگاههای فیزیکی و اینترنتی) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خدمات انتشار و پخش برنامه هاي راديو و تلويزيون صدور مجوز توزیع و عرضه کالای شامل آثار دیداری، شنیداری فروشگاههای فیزیکی و اینترنتی
اطلاع رسانی سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی خدمات انتشار و پخش برنامه هاي راديو و تلويزيون اطلاع رسانی
صدور پروانه فعالیت مؤسسات برای ارائة خدمات به نمایندگان رسانه های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خدمات انتشار و پخش برنامه هاي راديو و تلويزيون صدور مجوز فعالیتهای خبرنگاری و رسانه ای نمایندگان و خبرنگاران رسانه های گروهی خارجی
صدور مجوز فعالیت خبری برای نمایندگان رسانه های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خدمات انتشار و پخش برنامه هاي راديو و تلويزيون صدور مجوز فعالیتهای خبرنگاری و رسانه ای نمایندگان و خبرنگاران رسانه های گروهی خارجی
صدور مجوز ورود و خروج تجهیزات حرفه ای(ویژة نمایندگان رسانه های خارجی) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خدمات انتشار و پخش برنامه هاي راديو و تلويزيون صدور مجوز فعالیتهای خبرنگاری و رسانه ای نمایندگان و خبرنگاران رسانه های گروهی خارجی
صدور مجوز فعالیت مترجمان (جهت همراهی با خبرنگاران خارجی) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خدمات انتشار و پخش برنامه هاي راديو و تلويزيون صدور مجوز فعالیتهای خبرنگاری و رسانه ای نمایندگان و خبرنگاران رسانه های گروهی خارجی
صدور مجوز تأسیس دفتر نمایندگی رسانه های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خدمات انتشار و پخش برنامه هاي راديو و تلويزيون صدور مجوز فعالیتهای خبرنگاری و رسانه ای نمایندگان و خبرنگاران رسانه های گروهی خارجی