پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
حفاظت و مرمت اشیاء مجموعه داران وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خدمات فرهنگي نظارت بر اموال مجموعه داران و دستگاه های اجرایی
نظارت بر ورود اشیاء فرهنگی تاریخی به موزه های سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خدمات فرهنگي نظارت و کنترل ورود اموال فرهنگی تاریخی
استرداد اشیاء فرهنگی تاریخی به کشور وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خدمات فرهنگي نظارت و کنترل ورود اموال فرهنگی تاریخی
خرید اموال منقول فرهنگی تاریخی مجاز در درست مردم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خدمات فرهنگي نظارت و کنترل ورود اموال فرهنگی تاریخی
تعیین جایگاه ثبتی اموال فرهنگی تاریخی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خدمات فرهنگي نظارت و کنترل ورود اموال فرهنگی تاریخی
مستندنگاری و ساماندهی اطلاعاتی عمومی و تخصصی موزه ها وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خدمات فرهنگي نظارت و کنترل ورود اموال فرهنگی تاریخی
اعطای تسهیلات و یارانه مشارکت در مرمت ابنیه های تاریخی به بخش خصوصی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خدمات فرهنگي اعطای تسهیلات میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری به متقاضیان
اعطای تسهیلات و یارانه برای حفاظت و مرمت پایگاه ها ملی و جهانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خدمات فرهنگي اعطای تسهیلات میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری به متقاضیان
اعطاء کمک های فنی و اعتباری به مالکین و بهره برداران آثار فرهنگی تاریخی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خدمات فرهنگي اعطای تسهیلات میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری به متقاضیان
اعطای تسهیلات مشارکتی در مرمت ابنیه تاریخی به بخش خصوصی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خدمات فرهنگي اعطای تسهیلات میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری به متقاضیان
       راهبری حفاظت، مرمت و احیاء بناهای مهم تاریخی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خدمات فرهنگي حفظ و احیاء بناها، بافت ها و محوطه های تاریخی
       نظارت بر اقدامات عمرانی در انواع موزه ها (کاخ موزه ها، سایت موزه ها و اکو موزه ها) وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خدمات فرهنگي حفظ ، احیا و نگهداری موزه ها و اشیا تاریخی و فرهنگی
       مرمت اموال منقول فرهنگی،تاریخی (بخش دولتی و خصوصی) وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خدمات فرهنگي حفظ ، احیا و نگهداری موزه ها و اشیا تاریخی و فرهنگی
       حفاظت و نگهداری اموال منقول فرهنگی،تاریخی (بخش دولتی و خصوصی) وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خدمات فرهنگي حفظ ، احیا و نگهداری موزه ها و اشیا تاریخی و فرهنگی
       حمایت از آزمایشگاه ها و کارگاههای حفاظت و مرمت اموال فرهنگی،تاریخی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خدمات فرهنگي حفظ ، احیا و نگهداری موزه ها و اشیا تاریخی و فرهنگی