پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
صدور گواهی واسپاری منابع کتابخانه ای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران خدمات فرهنگي صدور گواهی واسپاری منابع کتابخانه ای
صدور گواهی ثبت آثار موسیقی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران خدمات فرهنگي صدور گواهی ثبت آثار موسیقی
انتشار منابع تخصصی حوزه کتابخانه و آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران خدمات فرهنگي انتشار منابع تخصصی حوزه کتابخانه و آرشیو
ثبت میراث طبیعی در فهرست آثار ملی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خدمات فرهنگي ثبت میراث طبیعی، فرهنگی ناملموس و آثار منقول و غیر منقول تاریخی در فهرست آثار ملی و بین المللی
تعیین حریم حفاظتی و آزاد سازی میراث طبیعی و تاریخی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خدمات فرهنگي ثبت میراث طبیعی، فرهنگی ناملموس و آثار منقول و غیر منقول تاریخی در فهرست آثار ملی و بین المللی
ثبت آثار غیر منقول تاریخی - فرهنگی در فهرست آثار ملی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خدمات فرهنگي ثبت میراث طبیعی، فرهنگی ناملموس و آثار منقول و غیر منقول تاریخی در فهرست آثار ملی و بین المللی
تعیین و آزاد سازی حریم آثار ملی غیر منقول وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خدمات فرهنگي ثبت میراث طبیعی، فرهنگی ناملموس و آثار منقول و غیر منقول تاریخی در فهرست آثار ملی و بین المللی
ثبت میراث فرهنگی نا ملموس در فهرست آثار ملی و پاسداری و احیا آن وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خدمات فرهنگي ثبت میراث طبیعی، فرهنگی ناملموس و آثار منقول و غیر منقول تاریخی در فهرست آثار ملی و بین المللی
پیشنهاد مصادیق میراث طبیعی و ناملموس به یونسکو برای ثبت در فهرست های میراث جهانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خدمات فرهنگي ثبت میراث طبیعی، فرهنگی ناملموس و آثار منقول و غیر منقول تاریخی در فهرست آثار ملی و بین المللی
حفظ و احیا میراث طبیعی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خدمات فرهنگي ثبت میراث طبیعی، فرهنگی ناملموس و آثار منقول و غیر منقول تاریخی در فهرست آثار ملی و بین المللی
نمایش مجازی موزه ها و اماکن فرهنگی،تاریخی کشور وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خدمات فرهنگي نمایش آثار تاریخی و فرهنگی
ارائه راهنمای صوتی موزه ها و اماکن فرهنگی،تاریخی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خدمات فرهنگي نمایش آثار تاریخی و فرهنگی
صدور پروانه مجموعه داری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خدمات فرهنگي نظارت بر اموال مجموعه داران و دستگاه های اجرایی
مستندنگاری اشیاء مجموعه داران و در اختیار دستگاه ها وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خدمات فرهنگي نظارت بر اموال مجموعه داران و دستگاه های اجرایی
تأیید اثر فرهنگی تاریخی دستگاه ها و مجموعه داران وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خدمات فرهنگي نظارت بر اموال مجموعه داران و دستگاه های اجرایی