پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
ارائه مشاوره تخصصی در خصوص مرمت و حفاظت منابع کتابخانه‌ای و آرشیوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران خدمات فرهنگي مشاوره تخصصی در خصوص مرمت و حفاظت منابع کتابخانه‌ای و آرشیوی
برگزاری نمایشگاه های تخصصی حضوری اسناد و کتابخانه ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران خدمات فرهنگي برگزاری نمایشگاه های تخصصی اسناد و کتابخانه ملی
برگزاری نمایشگاه های تخصصی مجازی اسناد و کتابخانه ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران خدمات فرهنگي برگزاری نمایشگاه های تخصصی اسناد و کتابخانه ملی
دیجیتال سازی منابع کتابخانه ای و آرشیوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران خدمات فرهنگي دیجیتال سازی منابع کتابخانه ای و آرشیوی
ارائه محتوای دیجیتال (اسکن شده) منابع کتابخانه ای و آرشیوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران خدمات فرهنگي ارائه محتوای دیجیتال (اسکن شده) منابع کتابخانه ای و آرشیوی
پذیرش اعضا (عضویت) در سازمان اسناد و کتابخانه ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران خدمات فرهنگي پذیرش اعضا (عضویت) در سازمان اسناد و کتابخانه ملی
ارائه فراداده های کتابشناسی ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران خدمات فرهنگي ارائه فراداده های منابع اطلاعاتی
ارائه فراداده های بانک اطلاعات کتابخانه های ایران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران خدمات فرهنگي ارائه فراداده های منابع اطلاعاتی
ارائه فراداده های فهرستگان نسخ خطی جهان اسلام سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران خدمات فرهنگي ارائه فراداده های منابع اطلاعاتی
ارائه فرا داده های سند شناسی ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران خدمات فرهنگي ارائه فراداده های منابع اطلاعاتی
اهدای کتاب به کتابخانه ها سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران خدمات فرهنگي اهدای کتاب به کتابخانه ها
ارائه خدمات جستجوی منابع اسناد و کتابخانه ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران خدمات فرهنگي ارائه خدمات جستجوی منابع اسناد و کتابخانه ملی
ارائه فضای مطالعه و پژوهش اختصاصی به پژوهشگران (سرای پژوهش) سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران خدمات فرهنگي ارائه فضای مطالعه و پژوهش اختصاصی به پژوهشگران (سرای پژوهش)
ارزیابی و قیمت گذاری منابع اطلاعاتی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران خدمات فرهنگي ارزیابی و قیمت گذاری منابع اطلاعاتی
تدوین پیش نویس استانداردهای ملی کتابخانه ای و آرشیوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران خدمات فرهنگي تدوین پیش نویس استانداردهای ملی کتابخانه ای و آرشیوی