پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
صدور مجوز استفاده از تجهیزات ماهواره وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خدمات فرهنگي صدور مجوز استفاده از تجهیزات ماهواره
صدور مجوز صلاحیت فنی گروه و اجرای اول صحنه ای موسیقی - كنسرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خدمات فرهنگي صدور مجوز اجرای برنامه های صحنه ای موسیقی
صدور مجوز اجرای موسیقی صحنه ای ( كنسرت ) كمتر از 500 نفر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خدمات فرهنگي صدور مجوز اجرای برنامه های صحنه ای موسیقی
صدور مجوز اجرای موسیقی صحنه ای ( كنسرت ) بیشتر از 500 نفر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خدمات فرهنگي صدور مجوز اجرای برنامه های صحنه ای موسیقی
صدور مجوز اجرای موسیقی به صورت پلی بك كمتر از 500 نفر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خدمات فرهنگي صدور مجوز اجرای برنامه های صحنه ای موسیقی
صدور مجوز اجرای موسیقی به صورت پلی بك بیشتر از 500 نفر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خدمات فرهنگي صدور مجوز اجرای برنامه های صحنه ای موسیقی
صدور مجوز نصب مجسمه و یادمان و علایم و نشانه ها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خدمات فرهنگي صدور مجوز نصب مجسمه و یادمان و علایم و نشانه ها
صدور پروانه اجرای نمایشهای صحنه ای، تعزیه و خیابانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خدمات فرهنگي صدور پروانه اجرای نمایش
صدور پروانه اجرای قطعات كوتاه و سرگرمی های نمایشی، سیرك و متفرقه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خدمات فرهنگي صدور پروانه اجرای نمایش
صدور پروانه صلاحیت هنری- هنرمندان قطعات كوتاه و سرگرمی های نمایشی، سیرك و متفرقه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خدمات فرهنگي صدور پروانه اجرای نمایش
صدور گواهی ثبت نرم افزار فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خدمات فرهنگي صدور مجوز فعالیتهای فرهنگی دیجیتال
صدور مجوز تكثیر نرم افزار فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خدمات فرهنگي صدور مجوز فعالیتهای فرهنگی دیجیتال
ارائه‌ خدمات‌ مشاوره‌ای‌، افكارسنجی‌ و اطلاع‌رسانی‌ جهاد دانشگاهی خدمات فرهنگي افکارسنجی
فعالیت‌های انتشاراتی‌ مطابق‌ قوانین‌ كشوری‌ وضوابط و مقررات‌جهاددانشگاهی‌ جهاد دانشگاهی خدمات فرهنگي افکارسنجی
چاپ‌ و انتشار كتب‌ و نشریات‌ علمی‌، فرهنگی‌، تخصصی‌ از طریق‌ شعب‌ سازمان‌ جهاد دانشگاهی خدمات فرهنگي توسعه برنامه های ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی