پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
خدمات پژوهشی مرتبط با انتقال خون سازمان انتقال خون ایران تحقيق و توسعه در بهداشت و درمان خدمات پژوهشی مرتبط با انتقال خون
ارائه دسترسی به منابع علمی علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحقيق و توسعه در بهداشت و درمان ارائه خدمات کتابخانه ای به دانشجویان علوم پزشکی
امانت منابع و اسناد علمی علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحقيق و توسعه در بهداشت و درمان ارائه خدمات کتابخانه ای به دانشجویان علوم پزشکی
پرداخت پاداش مقالات علوم پزشکی به دانشجویان علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحقيق و توسعه در بهداشت و درمان ارائه خدمات پژوهشی در حوزه علوم پزشکی
انتشار مقاله در مجلات دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحقيق و توسعه در بهداشت و درمان ارائه خدمات پژوهشی در حوزه علوم پزشکی
انتشار کتاب در حوزه علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحقيق و توسعه در بهداشت و درمان ارائه خدمات پژوهشی در حوزه علوم پزشکی
برگزاری کارگاه ها و همایش های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحقيق و توسعه در بهداشت و درمان ارائه خدمات پژوهشی در حوزه علوم پزشکی
سنجش طیف نوری فرآیند های بیولوژیک انستیتو پاستور ایران تحقيق و توسعه در بهداشت و درمان ارائه خدمات تخصصی زیستی
سنجش رادیو ایزوتوپ ها در مواد مجهول انستیتو پاستور ایران تحقيق و توسعه در بهداشت و درمان ارائه خدمات تخصصی زیستی
تست تشخیصی و تعیین کمی کیفیت آب انستیتو پاستور ایران تحقيق و توسعه در بهداشت و درمان ارائه خدمات تخصصی زیستی
انجام آزمایش های تخصصی فیزیکی و شیمیایی داروهای نو ترکیب انستیتو پاستور ایران تحقيق و توسعه در بهداشت و درمان ارائه خدمات تخصصی زیستی
ساخت انواع نانو ذرات فلزی پوشش دار و بدون پوشش در آزمایش های تحقیقاتی دارویی و بیولوژیک انستیتو پاستور ایران تحقيق و توسعه در بهداشت و درمان ارائه خدمات تخصصی زیستی
نگهداری در شرایط ویژه و خاص انکوباسیون در آزمایش های تحقیقاتی بیولوژیک انستیتو پاستور ایران تحقيق و توسعه در بهداشت و درمان ارائه خدمات تخصصی زیستی
سونیکاسیون در آزمایش های تحقیقاتی بیولوژیک انستیتو پاستور ایران تحقيق و توسعه در بهداشت و درمان ارائه خدمات تخصصی زیستی
کروماتوگرافیHPLC آنالیزی جدا سازی مواد بر اساس خواص الکتریکی، وزن مولکولی و PH انستیتو پاستور ایران تحقيق و توسعه در بهداشت و درمان ارائه خدمات تخصصی زیستی