پرش به محتوای اصلی
آمار بازدید آمار بازدید
آمار بازدید
افراد آنلاین:
بازدید امروز:
بازدید تاکنون:
1401/05/27 شمسی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
خدمات پژوهشی مرتبط با انتقال خون تحقيق و توسعه در بهداشت و درمان
ارائه دسترسی به منابع علمی علوم پزشکی تحقيق و توسعه در بهداشت و درمان
امانت منابع و اسناد علمی علوم پزشکی تحقيق و توسعه در بهداشت و درمان
پرداخت پاداش مقالات علوم پزشکی به دانشجویان علوم پزشکی تحقيق و توسعه در بهداشت و درمان
انتشار مقاله در مجلات دانشگاه های علوم پزشکی تحقيق و توسعه در بهداشت و درمان
انتشار کتاب در حوزه علوم پزشکی تحقيق و توسعه در بهداشت و درمان
برگزاری کارگاه ها و همایش های علوم پزشکی تحقيق و توسعه در بهداشت و درمان
سنجش طیف نوری فرآیند های بیولوژیک تحقيق و توسعه در بهداشت و درمان
سنجش رادیو ایزوتوپ ها در مواد مجهول تحقيق و توسعه در بهداشت و درمان
تست تشخیصی و تعیین کمی کیفیت آب تحقيق و توسعه در بهداشت و درمان
انجام آزمایش های تخصصی فیزیکی و شیمیایی داروهای نو ترکیب تحقيق و توسعه در بهداشت و درمان
ساخت انواع نانو ذرات فلزی پوشش دار و بدون پوشش در آزمایش های تحقیقاتی دارویی و بیولوژیک تحقيق و توسعه در بهداشت و درمان
نگهداری در شرایط ویژه و خاص انکوباسیون در آزمایش های تحقیقاتی بیولوژیک تحقيق و توسعه در بهداشت و درمان
سونیکاسیون در آزمایش های تحقیقاتی بیولوژیک تحقيق و توسعه در بهداشت و درمان
کروماتوگرافیHPLC آنالیزی جدا سازی مواد بر اساس خواص الکتریکی، وزن مولکولی و PH تحقيق و توسعه در بهداشت و درمان