پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
اعزام بیماران به خارج از کشور وزارت امور خارجه خدمات بيمارستاني ارائه خدمات حمایت‌های کنسولی و قضایی به ایرانیان خارج از کشور
ارائه خدمات بستری مراکز درمانی تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی خدمات بيمارستاني ارائه خدمات درمانی مستقیم
ارائه خدمات درمانی بستری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خدمات بيمارستاني ارائه خدمات بهداشتی و درمانی
درمان تخصصی و فوق تخصصی جانبازان توسط پزشکان مدعو خارج از کشور بنیاد شهید و امور ایثارگران خدمات بيمارستاني بستری و درمان ایثارگران در بیمارستان ها و کلینیک ها
ارائه خدمات درمانی در بیمارستان های روانپزشکی بنیاد بنیاد شهید و امور ایثارگران خدمات بيمارستاني بستری و درمان ایثارگران در بیمارستان ها و کلینیک ها
درمان ایثارگران توسط تیم تخصصی و فوق تخصصی اعزامی به استان ها بنیاد شهید و امور ایثارگران خدمات بيمارستاني بستری و درمان ایثارگران در بیمارستان ها و کلینیک ها
تریاژ تلفنی سازمان اورژانس کشور خدمات بيمارستاني ارائه خدمات فوریتهای پزشکی
ارائه خدمات فوریتهای پزشکی در محل حادثه و حین انتقال و تحویل بیمار به مراکز درمانی سازمان اورژانس کشور خدمات بيمارستاني ارائه خدمات فوریتهای پزشکی
انتقال بیمار از بیمارستان مبدا به بیمارستان مقصد سازمان اورژانس کشور خدمات بيمارستاني انتقال بیمار از بیمارستان مبدا به بیمارستان مقصد