پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
ارائه تولیدات زیستی ( از قبیل انواع واکسن ها ، کیت های آزمایشگاهی ، سرم(پاتن) و حیوانات آزمایشگاهی) انستیتو پاستور ایران محصولات، وسايل و لوازم پزشكي ارائه تولیدات زیستی (از قبیل انواع واکسن ها ، کیت های آزمایشگاهی ، سرمپاتن و حیوانات آزمایشگاهی)
صدور پروانه‌ ‌بهداشتی ساخت فرآورده‌های دارو، مخدر و داروهای طبیعی سازمان غذا و دارو محصولات، وسايل و لوازم پزشكي ارائه پروانه های فرآورده های سلامت محور
صدور پروانه‌ بهداشتی ورود فرآورده‌های دارو، مخدر و داروهای طبیعی سازمان غذا و دارو محصولات، وسايل و لوازم پزشكي ارائه پروانه های فرآورده های سلامت محور
صدور پروانه‌ ‌بهداشتی ساخت فرآورده‌های ملزومات دارویی سازمان غذا و دارو محصولات، وسايل و لوازم پزشكي ارائه پروانه های فرآورده های سلامت محور
صدور پروانه‌ ‌بهداشتی ورود فرآورده‌های ملزومات دارویی سازمان غذا و دارو محصولات، وسايل و لوازم پزشكي ارائه پروانه های فرآورده های سلامت محور
صدور مجوز ورود فراورده های دارویی، ملزومات دارویی و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو محصولات، وسايل و لوازم پزشكي ارائه مجوز ورود فرآورده‌های سلامت محور
صدور مجوز ورود فراورده های تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو محصولات، وسايل و لوازم پزشكي ارائه مجوز ورود فرآورده‌های سلامت محور
صدور مجوز ترخیص فراورده های دارویی، ملزومات دارویی و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو محصولات، وسايل و لوازم پزشكي ارائه مجوز ترخیص فرآورده های سلامت محور
صدور مجوز ترخیص فراورده های تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو محصولات، وسايل و لوازم پزشكي ارائه مجوز ترخیص فرآورده های سلامت محور
شناسایی اثرات مفید یا سمی داروها (لیپوزومه/پگیله کردن) انستیتو پاستور ایران محصولات، وسايل و لوازم پزشكي ارائه خدمات تخصصی زیستی
تهیه و توزیع تجهیزات پزشکی و توانبخشی ایثارگران بنیاد شهید و امور ایثارگران محصولات، وسايل و لوازم پزشكي تهیه و توزیع دارو و تجهیزات برای ایثارگران
صدور پروانه‌ ‌بهداشتی ساخت فرآورده‌های تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو محصولات، وسايل و لوازم پزشكي ارائه پروانه های فرآورده های سلامت محور
صدور پروانه‌ ‌بهداشتی ورود فرآورده‌های تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو محصولات، وسايل و لوازم پزشكي ارائه پروانه های فرآورده های سلامت محور