پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
1. صدور مجوز به پزشكان معتمد دریانوردی سازمان بنادر و دریانوردی بهداشت و درمان ارائه مجوزهای پزشکی دریانوردان
ارائه خدمات واکسیناسیون انستیتو پاستور ایران بهداشت و درمان ارائه خدمات کلینیکی بیماریهای ویژه
انجام کارآزمایی های بالینی ویژه انستیتو پاستور ایران بهداشت و درمان ارائه خدمات کلینیکی بیماریهای ویژه
انجام آزمایش های ضد قارچی بر روی نمونه های بالینی جدا شده از بیماران انستیتو پاستور ایران بهداشت و درمان ارائه خدمات تخصصی زیستی
انجام آزمایش های حساسیت دارویی در نمونه های ارسالی از شرکتهای تولیدی انستیتو پاستور ایران بهداشت و درمان ارائه خدمات تخصصی زیستی
سنجش طیف نوری فرآیند های بیولوژیک انستیتو پاستور ایران بهداشت و درمان ارائه خدمات تخصصی زیستی
سنجش رادیو ایزوتوپ ها در مواد مجهول انستیتو پاستور ایران بهداشت و درمان ارائه خدمات تخصصی زیستی
تست تشخیصی و تعیین کمی کیفیت آب انستیتو پاستور ایران بهداشت و درمان ارائه خدمات تخصصی زیستی
انجام آزمایش های تخصصی فیزیکی و شیمیایی داروهای نو ترکیب انستیتو پاستور ایران بهداشت و درمان ارائه خدمات تخصصی زیستی
انجام آزمون الایزا بر روی نمونه های مراجعین به انستیتو پاستور ایران انستیتو پاستور ایران بهداشت و درمان ارائه خدمات تخصصی زیستی
آزمایش تعیین پتانسی واکسن هاری انستیتو پاستور ایران بهداشت و درمان ارائه خدمات تخصصی زیستی
تعیین تیتر آنتی بادی خنثی کننده ویروس هاری به روش RFFIT انستیتو پاستور ایران بهداشت و درمان ارائه خدمات تخصصی زیستی
ساخت انواع نانو ذرات فلزی پوشش دار و بدون پوشش در آزمایش های تحقیقاتی دارویی و بیولوژیک انستیتو پاستور ایران بهداشت و درمان ارائه خدمات تخصصی زیستی
نگهداری در شرایط ویژه و خاص انکوباسیون در آزمایش های تحقیقاتی بیولوژیک انستیتو پاستور ایران بهداشت و درمان ارائه خدمات تخصصی زیستی
سونیکاسیون در آزمایش های تحقیقاتی بیولوژیک انستیتو پاستور ایران بهداشت و درمان ارائه خدمات تخصصی زیستی