پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
صدور گواهی پایان طرح مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهداشت و درمان ارائه خدمات مرتبط با طرح مشمولین قانون خدمات پزشکان و پیرا پزشکان
صدور گواهی معافیت مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهداشت و درمان ارائه خدمات مرتبط با طرح مشمولین قانون خدمات پزشکان و پیرا پزشکان
صدور تأییدیه بهداشتی اماکن تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهداشت و درمان ارائه مجوزها و گواهی های بهداشتی اماکن
صدور گواهی نامه آموزش بهداشت عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهداشت و درمان ارائه مجوزها و گواهی های بهداشتی اماکن
صدور مجوز آموزشگاههای بهداشت اصناف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهداشت و درمان ارائه مجوزها و گواهی های بهداشتی اماکن
تایید کار با اشعه در مراکز پرتو پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهداشت و درمان ارائه مجوزها و گواهی های بهداشتی اماکن
    صدور کارت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهداشت و درمان ارائه مجوزها و گواهی های بهداشتی اماکن
غربالگری های گروه های سنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهداشت و درمان ارائه خدمات بهداشتی و درمانی
غربالگری بیماریهای ژنتیکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهداشت و درمان ارائه خدمات بهداشتی و درمانی
ایمن سازی و واکسیناسیون کشوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهداشت و درمان ارائه خدمات بهداشتی و درمانی
ارائه خدمات درمانی پزشک خانواده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهداشت و درمان ارائه خدمات بهداشتی و درمانی
ارائه خدمات مشاوره ای پزشک خانواده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهداشت و درمان ارائه خدمات بهداشتی و درمانی
ارائه خدمات درمانی سرپایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهداشت و درمان ارائه خدمات بهداشتی و درمانی
ارائه خدمات درمانی بستری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهداشت و درمان ارائه خدمات بهداشتی و درمانی
سنجش سلامت جسمانی نوآموزان بدو ورود به دبستان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهداشت و درمان ارائه خدمات بهداشتی و درمانی