پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
صدور پروانه‌ ‌بهداشتی ورود فرآورده‌های ملزومات دارویی سازمان غذا و دارو بهداشت و درمان ارائه پروانه های فرآورده های سلامت محور
آزمایش و کنترل کیفی مواد، فرآورده‌ها و اقلام مواد و محصولات و فراورده های سلامت سازمان غذا و دارو بهداشت و درمان آزمایش و کنترل کیفی مواد، فرآورده‌ها و اقلام مواد و محصولات و فراورده های سلامت
صدور/ تمدید مجوزهای فعالیت آزمایشگاه‌های کنترل همکار در حوزه اقلام سلامت محور سازمان غذا و دارو بهداشت و درمان صدور/ تمدید مجوزهای فعالیت آزمایشگاه‌های کنترل همکار در حوزه اقلام سلامت محور
ارائه فرآورده های ویژه متابولیک و شیرخشک های رژیمی یارانه ای سازمان غذا و دارو بهداشت و درمان ارائه فرآورده های ویژه متابولیک و شیرخشک های رژیمی یارانه ای
ارائه اطلاعات عوارض مصرف فراورده های سلامت محور سازمان غذا و دارو بهداشت و درمان ارائه اطلاعات عوارض مصرف فراورده های سلامت محور
صدور پروانه فعالیت شرکت های حوزه فراورده های سلامت محور سازمان غذا و دارو بهداشت و درمان ارائه پروانه های فعالیت حوزه فرآورده های سلامت محور
تأیید صلاحیت مسئولین شرکت های حوزه فرآورده های سلامت محور سازمان غذا و دارو بهداشت و درمان ارائه پروانه های فعالیت حوزه فرآورده های سلامت محور
صدور پروانه فعالیت مسئولین فنی شرکت های حوزه فرآورده های سلامت محور سازمان غذا و دارو بهداشت و درمان ارائه پروانه های فعالیت حوزه فرآورده های سلامت محور
صدور مجوز ورود فراورده های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو بهداشت و درمان ارائه مجوز ورود فرآورده‌های سلامت محور
صدور مجوز ورود فراورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو بهداشت و درمان ارائه مجوز ورود فرآورده‌های سلامت محور
صدور مجوز ورود شیرخشک و غذای ویژه سازمان غذا و دارو بهداشت و درمان ارائه مجوز ورود فرآورده‌های سلامت محور
صدور مجوز ورود فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل تغذیه ای سازمان غذا و دارو بهداشت و درمان ارائه مجوز ورود فرآورده‌های سلامت محور
صدور مجوز ورود فراورده های دارویی، ملزومات دارویی و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو بهداشت و درمان ارائه مجوز ورود فرآورده‌های سلامت محور
صدور مجوز ورود فراورده های تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو بهداشت و درمان ارائه مجوز ورود فرآورده‌های سلامت محور
نظارت و بازرسی بر تأمین، توزیع و عرضه اقلام سلامت محور سازمان غذا و دارو بهداشت و درمان نظارت و بازرسی بر تأمین، توزیع و عرضه اقلام سلامت محور