پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
صدور و تمدید گواهینامه فنی راه، مسکن و شهرسازی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مسكن و امكانات رفاهي جامعه طبقه بندي نشده در جاي ديگر صدور و تمدید گواهینامه فنی راه، مسکن و شهرسازی
صدور نظریه فنی راه، مسکن و شهرسازی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مسكن و امكانات رفاهي جامعه طبقه بندي نشده در جاي ديگر صدور نظریه فنی راه، مسکن و شهرسازی
2.تدوین ضوابط و استانداردهای راه، مسکن و شهرسازی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مسكن و امكانات رفاهي جامعه طبقه بندي نشده در جاي ديگر ارائه خدمات پژوهشی راه، مسکن و شهرسازی
4.ارائه آمار و اطلاعات حوزه ساختمان و مسکن کشور مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مسكن و امكانات رفاهي جامعه طبقه بندي نشده در جاي ديگر ارائه آمار، اطلاعات و گزارشات فنی و تخصصی راه، مسکن و شهرسازی
شناسایی و نگهداشت زمین های ملی سازمان ملی زمین و مسکن مسكن و امكانات رفاهي جامعه طبقه بندي نشده در جاي ديگر شناسایی و نگهداشت زمین های ملی
بررسی درخواست های تشخیص نوعیت زمین سازمان ملی زمین و مسکن مسكن و امكانات رفاهي جامعه طبقه بندي نشده در جاي ديگر بررسی درخواست های تشخیص نوعیت زمین
نظارت و ارزیابی کیفیت ساخت و سازهای کشور وزارت راه و شهر سازی کشور مسكن و امكانات رفاهي جامعه طبقه بندي نشده در جاي ديگر نظارت و ارزیابی کیفیت ساخت و سازهای کشور
تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک مرتبط با مهندسی ساختمان وزارت راه و شهر سازی کشور مسكن و امكانات رفاهي جامعه طبقه بندي نشده در جاي ديگر تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک مرتبط با مهندسی ساختمان
صدور گواهینامه صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی در راستای توسعه برنامه های بازآفرینی شهری شرکت باز آفرینی شهری ایران مسكن و امكانات رفاهي جامعه طبقه بندي نشده در جاي ديگر صدور گواهینامه صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی در راستای توسعه برنامه های بازآفرینی شهری
ارائه تاییدیه پلاکهای مشمول و متقاضی تسهیلات نوسازی به بانک های عامل شرکت باز آفرینی شهری ایران مسكن و امكانات رفاهي جامعه طبقه بندي نشده در جاي ديگر ارائه تاییدیه پلاکهای مشمول و متقاضی تسهیلات نوسازی به بانک های عامل
نشر، چاپ و توزیع کتب و گزارشات تحقیقاتی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مسكن و امكانات رفاهي جامعه طبقه بندي نشده در جاي ديگر ارائه خدمات آموزشی و ترویجی در حوزه راه، مسکن و شهرسازی
ارائه اطلاعات جامع در خصوص تولید کنندگان قیر و آسفالت کشور مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مسكن و امكانات رفاهي جامعه طبقه بندي نشده در جاي ديگر ارائه آمار، اطلاعات و گزارشات فنی و تخصصی راه، مسکن و شهرسازی
ارائه داده های شتابنگاشتی از زمین لرزه های رویداده در کشور مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مسكن و امكانات رفاهي جامعه طبقه بندي نشده در جاي ديگر ارائه آمار، اطلاعات و گزارشات فنی و تخصصی راه، مسکن و شهرسازی
ارائه داده های مطالعات ژئوتکنیک جمع آوری شده مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مسكن و امكانات رفاهي جامعه طبقه بندي نشده در جاي ديگر ارائه آمار، اطلاعات و گزارشات فنی و تخصصی راه، مسکن و شهرسازی
ارائه اطلاعات پژوهشی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مسكن و امكانات رفاهي جامعه طبقه بندي نشده در جاي ديگر ارائه آمار، اطلاعات و گزارشات فنی و تخصصی راه، مسکن و شهرسازی