پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
مشاهده سوابق صورت حساب ها و پرداختی های مشترکین آب و فاضلاب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تأمين آب خدمات پس از واگذاری انشعاب آب و فاضلاب
تصویب طرحهای جداسازی آب شرب از آب فضای سبز شهری استان استانداری های کشور تأمين آب راهبری طرح های فنی و عمرانی استان
تغییر كاربری انشعاب آب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تأمين آب خدمات پس از واگذاری انشعاب آب و فاضلاب
تغییر تعداد واحد مسكونی مشترکین آب و فاضلاب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تأمين آب خدمات پس از واگذاری انشعاب آب و فاضلاب
تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب آب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تأمين آب خدمات پس از واگذاری انشعاب آب و فاضلاب
تغییر قطر انشعاب آب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تأمين آب خدمات پس از واگذاری انشعاب آب و فاضلاب
تفكیك كنتور آب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تأمين آب خدمات پس از واگذاری انشعاب آب و فاضلاب
تغییر مكان کنتور آب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تأمين آب خدمات پس از واگذاری انشعاب آب و فاضلاب
آزمایش كنتورآب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تأمين آب خدمات پس از واگذاری انشعاب آب و فاضلاب
تعویض كنتور آب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تأمين آب خدمات پس از واگذاری انشعاب آب و فاضلاب
نصب سیفون اضافی فاضلاب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تأمين آب خدمات پس از واگذاری انشعاب آب و فاضلاب
فروش آب تانكری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تأمين آب خدمات پس از واگذاری انشعاب آب و فاضلاب