پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
اجرای طرح ها عمرانی ساختمان های دولتی و مدارس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور توسعه شهري راهبری فضاهای آموزشی، پرورشی، ورزشی مدارس و واحدهای سازمانی
طراحی فضاهای مرتبط با آموزش و پرورش سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور توسعه شهري راهبری فضاهای آموزشی، پرورشی، ورزشی مدارس و واحدهای سازمانی
اعلام نظر در خصوص استحکام ساختمان های مدارس غیرانتفاعی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور توسعه شهري راهبری فضاهای آموزشی، پرورشی، ورزشی مدارس و واحدهای سازمانی
ارائه عكس و نقشه پایه از مناطق شهری و فراشهری وزارت راه و شهر سازی کشور توسعه شهري ارائه عكس و نقشه پایه از مناطق شهری و فراشهری
تایید عوارض محلی مصوب شوراهای شهر استانداری های کشور توسعه شهري مدیریت شهرداری ها و شوراها در استان
واگذاری زمین به اقشار ویژه سازمان ملی زمین و مسکن توسعه شهري واگذاری زمین
واگذاری زمین به دستگاه دولتی سازمان ملی زمین و مسکن توسعه شهري واگذاری زمین
واگذاری زمین به دارندگان موافقت نامه های اصولی سازمان ملی زمین و مسکن توسعه شهري واگذاری زمین
واگذاری زمین به عموم مردم سازمان ملی زمین و مسکن توسعه شهري واگذاری زمین
صدور پروانه احداث شهرهای جدید خصوصی (مختص ستاد) شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید توسعه شهري ارائه موافقت اصولی و صدور مجوزها مرتبط با شهرهای جدید (مختص ستاد)
صدور پروانه تأسیس شهرک (مختص ستاد) شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید توسعه شهري ارائه موافقت اصولی و صدور مجوزها مرتبط با شهرهای جدید (مختص ستاد)
صدور پروانه بهره برداری از شهرک مختص ستاد شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید توسعه شهري ارائه موافقت اصولی و صدور مجوزها مرتبط با شهرهای جدید (مختص ستاد)
فروش زمین به اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده شهرهای جدید (مختص توابع) شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید توسعه شهري واگذاری زمین در محدوده شهرهای جدید (مختص توابع)
انتقال زمین به دستگاه های دولتی در محدوده شهرهای جدید (مختص توابع) شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید توسعه شهري واگذاری زمین در محدوده شهرهای جدید (مختص توابع)
تهیه طرح های آماده سازی اراضی در محدوده شهرهای جدید (مختص توابع) شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید توسعه شهري آماده سازی اراضی در محدوده شهرهای جدید مختص توابع