پرش به محتوای اصلی
آمار بازدید آمار بازدید
آمار بازدید
افراد آنلاین:
بازدید امروز:
بازدید تاکنون:
1401/05/27 شمسی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
صدور و تمدید مجوز تاسیس مراکز پژوهشهای صنعتی و معدنی تحقيق و توسعه در امور اقتصادي
اصلاح مجوز تاسیس مراکز پژوهشهای صنعتی و معدنی تحقيق و توسعه در امور اقتصادي
لغو اعتبار مجوز تاسیس مراکز پژوهشهای صنعتی و معدنی تحقيق و توسعه در امور اقتصادي
اصلاح پروانه بهره برداری مراکز پژوهشهای صنعتی و معدنی تحقيق و توسعه در امور اقتصادي
لغو اعتبار پروانه بهره برداری مراکز پژوهشهای صنعتی و معدنی تحقيق و توسعه در امور اقتصادي
صدور گواهی فعالیت واحدهای تحقیق و توسعه تحقيق و توسعه در امور اقتصادي
صدور و تمدید پروانه بهره برداری واحدهای تحقیق و توسعه تحقيق و توسعه در امور اقتصادي
اصلاح پروانه بهره برداری واحدهای تحقیق و توسعه تحقيق و توسعه در امور اقتصادي
لغو اعتبار پروانه بهره برداری واحدهای تحقیق و توسعه تحقيق و توسعه در امور اقتصادي
صدور و تمدید مجوز تاسیس واحدهای دانش بنیان تحقيق و توسعه در امور اقتصادي
اصلاح مجوز تاسیس واحدهای دانش بنیان تحقيق و توسعه در امور اقتصادي
لغو اعتبار مجوز تاسیس واحدهای دانش بنیان تحقيق و توسعه در امور اقتصادي
صدور و تمدید پروانه بهره برداری واحدهای دانش بنیان تحقيق و توسعه در امور اقتصادي
اصلاح پروانه بهره برداری واحدهای دانش بنیان تحقيق و توسعه در امور اقتصادي
لغو اعتبار پروانه بهره برداری واحدهای دانش بنیان تحقيق و توسعه در امور اقتصادي