پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
صدور و تمدید مجوز تاسیس مراکز پژوهشهای صنعتی و معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت تحقيق و توسعه در امور اقتصادي ارائه مجوز تاسیس مراکز پژوهشهای صنعتی و معدنی
اصلاح مجوز تاسیس مراکز پژوهشهای صنعتی و معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت تحقيق و توسعه در امور اقتصادي ارائه مجوز تاسیس مراکز پژوهشهای صنعتی و معدنی
لغو اعتبار مجوز تاسیس مراکز پژوهشهای صنعتی و معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت تحقيق و توسعه در امور اقتصادي ارائه مجوز تاسیس مراکز پژوهشهای صنعتی و معدنی
اصلاح پروانه بهره برداری مراکز پژوهشهای صنعتی و معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت تحقيق و توسعه در امور اقتصادي ارائه پروانه بهره برداری مراکز پژوهشهای صنعتی و معدنی
لغو اعتبار پروانه بهره برداری مراکز پژوهشهای صنعتی و معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت تحقيق و توسعه در امور اقتصادي ارائه پروانه بهره برداری مراکز پژوهشهای صنعتی و معدنی
صدور گواهی فعالیت واحدهای تحقیق و توسعه وزارت صنعت، معدن و تجارت تحقيق و توسعه در امور اقتصادي صدور گواهی فعالیت واحدهای تحقیق و توسعه
صدور و تمدید پروانه بهره برداری واحدهای تحقیق و توسعه وزارت صنعت، معدن و تجارت تحقيق و توسعه در امور اقتصادي ارائه پروانه بهره برداری واحدهای تحقیق و توسعه
اصلاح پروانه بهره برداری واحدهای تحقیق و توسعه وزارت صنعت، معدن و تجارت تحقيق و توسعه در امور اقتصادي ارائه پروانه بهره برداری واحدهای تحقیق و توسعه
لغو اعتبار پروانه بهره برداری واحدهای تحقیق و توسعه وزارت صنعت، معدن و تجارت تحقيق و توسعه در امور اقتصادي ارائه پروانه بهره برداری واحدهای تحقیق و توسعه
صدور و تمدید مجوز تاسیس واحدهای دانش بنیان وزارت صنعت، معدن و تجارت تحقيق و توسعه در امور اقتصادي ارائه مجوز تاسیس واحدهای دانش بنیان
اصلاح مجوز تاسیس واحدهای دانش بنیان وزارت صنعت، معدن و تجارت تحقيق و توسعه در امور اقتصادي ارائه مجوز تاسیس واحدهای دانش بنیان
لغو اعتبار مجوز تاسیس واحدهای دانش بنیان وزارت صنعت، معدن و تجارت تحقيق و توسعه در امور اقتصادي ارائه مجوز تاسیس واحدهای دانش بنیان
صدور و تمدید پروانه بهره برداری واحدهای دانش بنیان وزارت صنعت، معدن و تجارت تحقيق و توسعه در امور اقتصادي ارائه پروانه بهره برداری واحدهای دانش بنیان
اصلاح پروانه بهره برداری واحدهای دانش بنیان وزارت صنعت، معدن و تجارت تحقيق و توسعه در امور اقتصادي ارائه پروانه بهره برداری واحدهای دانش بنیان
لغو اعتبار پروانه بهره برداری واحدهای دانش بنیان وزارت صنعت، معدن و تجارت تحقيق و توسعه در امور اقتصادي ارائه پروانه بهره برداری واحدهای دانش بنیان