پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
ارائه مشاوره به تعاونی ها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ساير رشته فعاليتها حمایت از توسعه تعاونی ها
صدور یا تمدید مجوز تشکیل تعاونی، اتاق تعاون و اتحادیه ها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ساير رشته فعاليتها ثبت و تشکیل تعاونی ها
ابطال مجوز تشکیل تعاونی، اتاق تعاون و اتحادیه ها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ساير رشته فعاليتها ثبت و تشکیل تعاونی ها
نظارت بر مجامع و انتخابات تعاونی ها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ساير رشته فعاليتها نظارت بر تعاونی ها
نظارت مالی و عملکردی تعاونی ها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ساير رشته فعاليتها نظارت بر تعاونی ها
برگزاری مسابقه های فرهنگی و ترویجی جامعه کار و تولید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ساير رشته فعاليتها آموزش و فرهنگ سازی حوزه کار و تعاون
معرفی برترین های حوزه کار و تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ساير رشته فعاليتها آموزش و فرهنگ سازی حوزه کار و تعاون
برگزاری نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا وزارت صنعت، معدن و تجارت ساير رشته فعاليتها برگزاری نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا
صدور و تمدید مجوز فروشگاههای بزرگ وزارت صنعت، معدن و تجارت ساير رشته فعاليتها ارائه مجوز فعالیت فروشگاههای بزرگ
اصلاح مجوز فروشگاههای بزرگ وزارت صنعت، معدن و تجارت ساير رشته فعاليتها ارائه مجوز فعالیت فروشگاههای بزرگ
لغو اعتبار مجوز فروشگاههای بزرگ وزارت صنعت، معدن و تجارت ساير رشته فعاليتها ارائه مجوز فعالیت فروشگاههای بزرگ
صدور و تمدید مجوز بازاریابی شبکه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت ساير رشته فعاليتها ارائه مجوز بازاریابی شبکه ای
اصلاح مجوز بازاریابی شبکه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت ساير رشته فعاليتها ارائه مجوز بازاریابی شبکه ای
لغو اعتبار مجوز بازاریابی شبکه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت ساير رشته فعاليتها ارائه مجوز بازاریابی شبکه ای
صدور و تمدید مجوز کسب و کار مجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت ساير رشته فعاليتها ارائه مجوز کسب و کار مجازی