پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
صدور مجوز تشکیل زنجیره‏ تولید گوشت قرمز وزارت جهاد کشاورزی كشاورزي، جنگلداري، ماهيگيري و شكار ارائه مجوز زنجیره‏ تولید فرآورده ‏های دامی
صدور مجوز تشکیل زنجیره‏ تولید گوشت مرغ وزارت جهاد کشاورزی كشاورزي، جنگلداري، ماهيگيري و شكار ارائه مجوز زنجیره‏ تولید فرآورده ‏های دامی
صدور مجوز تشکیل زنجیره‏ تولید گوشت سایر ماکیان وزارت جهاد کشاورزی كشاورزي، جنگلداري، ماهيگيري و شكار ارائه مجوز زنجیره‏ تولید فرآورده ‏های دامی
صدور مجوز تشکیل زنجیره‏ تولید تخم مرغ وزارت جهاد کشاورزی كشاورزي، جنگلداري، ماهيگيري و شكار ارائه مجوز زنجیره‏ تولید فرآورده ‏های دامی
صدور مجوز تشکیل زنجیره‏ تولید شیر وزارت جهاد کشاورزی كشاورزي، جنگلداري، ماهيگيري و شكار ارائه مجوز زنجیره‏ تولید فرآورده ‏های دامی
صدور مجوز تشکیل زنجیره‏ تولید عسل وزارت جهاد کشاورزی كشاورزي، جنگلداري، ماهيگيري و شكار ارائه مجوز زنجیره‏ تولید فرآورده ‏های دامی
صدور مجوز تشکیل زنجیره‏ تولید پیله ابریشم وزارت جهاد کشاورزی كشاورزي، جنگلداري، ماهيگيري و شكار ارائه مجوز زنجیره‏ تولید فرآورده ‏های دامی
صدور یا تمدید کارت شناسایی دامداری‏های روستایی وزارت جهاد کشاورزی كشاورزي، جنگلداري، ماهيگيري و شكار ارائه کارت شناسایی/ شناسنامه دامداری روستایی و غیرصنعتی
صدور یا تمدید کارت شناسایی دامداری‏های عشایری وزارت جهاد کشاورزی كشاورزي، جنگلداري، ماهيگيري و شكار ارائه کارت شناسایی/ شناسنامه دامداری روستایی و غیرصنعتی
صدور یا تمدید کارت شناسایی دامداری‏های غیرصنعتی وزارت جهاد کشاورزی كشاورزي، جنگلداري، ماهيگيري و شكار ارائه کارت شناسایی/ شناسنامه دامداری روستایی و غیرصنعتی
صدور یا تمدید کارت شناسایی واحد پرورش کرم ابریشم وزارت جهاد کشاورزی كشاورزي، جنگلداري، ماهيگيري و شكار ارائه کارت شناسایی/ شناسنامه دامداری روستایی و غیرصنعتی
تعویض، صدور یا تمدید شناسنامه واحد پرورش زنبور عسل (دفترچه زنبورداری) وزارت جهاد کشاورزی كشاورزي، جنگلداري، ماهيگيري و شكار ارائه کارت شناسایی/ شناسنامه دامداری روستایی و غیرصنعتی
تسهیم ماهیانه سبوس گندم وزارت جهاد کشاورزی كشاورزي، جنگلداري، ماهيگيري و شكار تامین و توزیع نهاده ‏های دامی
نظارت فنی بر عملیات بهسازی و نوسازی واحدهای دامداری روستایی و غیرصنعتی وزارت جهاد کشاورزی كشاورزي، جنگلداري، ماهيگيري و شكار نظارت فنی بر عملیات بهسازی و نوسازی واحدهای دامداری روستایی و غیرصنعتی
پاسخ به استعلامات مربوط به صدور مجوز تاسیس و پروانه بهره‏ برداری کارخانجات خوراک دام و مکمل ‏سازی وزارت جهاد کشاورزی كشاورزي، جنگلداري، ماهيگيري و شكار پاسخ به استعلامات مربوط به صدور مجوز تاسیس و پروانه بهره‏ برداری کارخانجات خوراک دام و مکمل‏ سازی