پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
صدور و تمدید مجوز توسعه آزمایشگاه های آنالیز مواد غذایی، کارخانجات خوراک دام، مکمل ها، افزودنی­های خوراکی دام، صنایع و تاسیسات و تجهیزات جانبی مرتبط با تغذیه دام و طیور سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني صدور مجوزهای مراکز حوزه کشاورزی و منابع طبیعی
انتقال مجوز تاسیس آزمایشگاه های آنالیز مواد غذایی، کارخانجات خوراک دام، مکمل ها، افزودنی­های خوراکی دام، صنایع و تاسیسات و تجهیزات جانبی مرتبط با تغذیه دام و طیور سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني صدور مجوزهای مراکز حوزه کشاورزی و منابع طبیعی
ابطال مجوز تاسیس و پروانه بهره برداری آزمایشگاه های آنالیز مواد غذایی، کارخانجات خوراک دام، مکمل ها، افزودنی­های خوراکی دام، صنایع و تاسیسات و تجهیزات جانبی مرتبط با تغذیه دام و طیور سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني صدور مجوزهای مراکز حوزه کشاورزی و منابع طبیعی
صدور و تمدید پروانه های بهداشتی آزمایشگاه های آنالیز مواد غذایی، کارخانجات خوراک دام، مکمل ها، افزودنی­های خوراکی دام، صنایع و تاسیسات و تجهیزات جانبی مرتبط با تغذیه دام و طیور سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني صدور مجوزهای مراکز حوزه کشاورزی و منابع طبیعی
صدور و تمدید مجوز بهسازی و نوسازی آزمایشگاه های آنالیز مواد غذایی، کارخانجات خوراک دام، مکمل ها، افزودنی­های خوراکی دام، صنایع و تاسیسات و تجهیزات جانبی مرتبط با تغذیه دام و طیور سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني صدور مجوزهای مراکز حوزه کشاورزی و منابع طبیعی
مجوز تغییر کاربری آزمایشگاه های آنالیز مواد غذایی، کارخانجات خوراک دام، مکمل ها، افزودنی­های خوراکی دام، صنایع و تاسیسات و تجهیزات جانبی مرتبط با تغذیه دام و طیور سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني صدور مجوزهای مراکز حوزه کشاورزی و منابع طبیعی
صدور و تمدید جواز تاسیس کلینیک های صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني صدور مجوزهای مراکز حوزه کشاورزی و منابع طبیعی
صدور و تمدید جواز پروانه بهره برداری کلینیک های صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني صدور مجوزهای مراکز حوزه کشاورزی و منابع طبیعی
صدور جواز ابطال پروانه بهره برداری کلینیک های صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني صدور مجوزهای مراکز حوزه کشاورزی و منابع طبیعی
صدور تائیدیه جوجه ‏ریزی واحدهای پرورش طیور وزارت جهاد کشاورزی امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني صدور تائیدیه جوجه ‏ریزی واحدهای پرورش طیور