پرش به محتوای اصلی
آمار بازدید آمار بازدید
آمار بازدید
افراد آنلاین:
بازدید امروز:
بازدید تاکنون:
1401/05/27 شمسی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
صدور مجوز ارتقاء فعالیت باجه به شعبه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ایرانی در سرزمین اصلی/ مناطق آزاد امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني
صدور موافقت تقلیل فعالیت شعبه به باجه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ایرانی در سرزمین اصلی/ مناطق آزاد امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني
صدور موافقت ادغام شعبه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ایرانی در سرزمین اصلی/ مناطق آزاد امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني
صدور موافقت تعطیلی باجه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ایرانی در سرزمین اصلی/ مناطق آزاد امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني
صدور مجوز انجام عملیات ارزی شعبه بانک‌ها‌ و موسسات اعتباری غیربانکی ایرانی (غیربرون مرزی) در مناطق آزاد امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني
صدور یا تمدید تاییدیه صلاحیت تصدی سمت‌های مدیریتی و یا معامله گر ارزی در شعبه و دفاتر نمایندگی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ایرانی در مناطق آزاد امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني
صدور موافقت اصولی تأسیس شعبه بانک‌های ایرانی در خارج از کشور امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني
صدور موافقت نهایی تأسیس شعبه بانک‌های ایرانی در خارج از کشور امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني
صدور موافقت افزایش سرمایه شعب بانک‌های ایرانی در خارج از کشور امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني
صدور یا تمدید تاییدیه صلاحیت تصدی سمت‌ در شعب و دفاتر نمایندگی بانک‌های ایرانی در خارج از کشور امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني
صدور موافقت تعطیلی شعب بانک‌های ایرانی در خارج از کشور امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني
صدور موافقت اصولی ایجاد دفتر نمایندگی بانک‌های ایرانی در خارج از کشور امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني
صدور موافقت نهایی ایجاد دفتر نمایندگی بانک‌های ایرانی در خارج از کشور امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني
صدور موافقت تعطیلی دفتر نمایندگی بانک‌های ایرانی در خارج از کشور امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني
صدور یا تمدید موافقت اصولی ایجاد شعبه (نوع اول/نوع دوم) بانک خارجی در کشور امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني