پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
پاسخ به استعلام اطلاعات اظهارنامه و ارزش گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني پاسخ به استعلامات حوزه گمرکی
پاسخ به استعلام سریال گمرکی براساس اطلاعات حمل گمرک جمهوری اسلامی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني پاسخ به استعلامات حوزه گمرکی
پاسخ به استعلام اطلاعات پته گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني پاسخ به استعلامات حوزه گمرکی
پاسخ به استعلام بانک داده های اقتصادی و مالی گمرک جمهوری اسلامی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني پاسخ به استعلامات حوزه گمرکی
پاسخ به استعلام اعلام شاخص ها به سامانه پاک گمرک جمهوری اسلامی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني پاسخ به استعلامات حوزه گمرکی
پاسخ به استعلام اطلاعات فاکتور خودرو گمرک جمهوری اسلامی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني پاسخ به استعلامات حوزه گمرکی
پاسخ به استعلام اطلاعات خاص تعرفه گمرک جمهوری اسلامی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني پاسخ به استعلامات حوزه گمرکی
پاسخ به استعلام شماره سریال براساس قبض انبار گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني پاسخ به استعلامات حوزه گمرکی
پاسخ به استعلام اطلاعات لجستیکی محموله گمرک جمهوری اسلامی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني پاسخ به استعلامات حوزه گمرکی
تعیین ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی (TSC) گمرک جمهوری اسلامی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني تعیین ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی (TSC)
صدور یا تمدید کارت کارگزارن گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني صدور یا تمدید کارت کارگزارن گمرکی
شناسایی و ارائه تسهیلات به فعالان اقتصادی مجاز شناسایی شده گمرک جمهوری اسلامی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني شناسایی و ارائه تسهیلات به فعالان اقتصادی مجاز شناسایی شده
رسیدگی و حل اختلافات گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني رسیدگی به شکایات صاحب کالا در خصوص ترخیص کالا
تجدید نظر در رای بدوی صادره در رابطه با اختلافات گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني رسیدگی به شکایات صاحب کالا در خصوص ترخیص کالا
صدور یا تمدید پروانه بهسازی و نوسازی میدان عرضه دام وزارت جهاد کشاورزی امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني ارائه مجوز واحدهای امور دام