پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
انجام تشریفات گمرکی کران بری گمرک جمهوری اسلامی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني انجام تشریفات گمرکی کران بری
انجام تشریفات گمرکی مرجوعی گمرک جمهوری اسلامی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني انجام تشریفات گمرکی مرجوعی
انجام تشریفات گمرکی فروشگاههای آزاد گمرک جمهوری اسلامی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني انجام تشریفات گمرکی فروشگاههای آزاد
انجام تشریفات گمرکی استرداد حقوق ورودی گمرک جمهوری اسلامی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني انجام تشریفات گمرکی استرداد حقوق ورودی
انجام تشریفات گمرکی پیک سیاسی و بسته های پست سیاسی گمرک جمهوری اسلامی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني انجام تشریفات گمرکی پیک سیاسی و بسته های پست سیاسی
صدور پروانه صادرات قطعی گمرک جمهوری اسلامی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني صدور مجوزهای گمرکی
صدور پروانه ورود موقت برای پردازش (ماده 50 قانون امور گمرکی) گمرک جمهوری اسلامی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني صدور مجوزهای گمرکی
صدور پروانه ورود موقت برای پردازش (ماده 51 قانون امور گمرکی) گمرک جمهوری اسلامی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني صدور مجوزهای گمرکی
صدور پروانه ورود قطعی گمرک جمهوری اسلامی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني صدور مجوزهای گمرکی
صدور مجوز تغییر عنوان اظهارنامه گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني صدور مجوزهای گمرکی
صدور پته گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني صدور مجوزهای گمرکی
صدور پروانه ترخیص نسیه سازمان های دولتی گمرک جمهوری اسلامی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني صدور مجوزهای گمرکی
صدور مجوز اخذ ضمانتنامه بانکی گمرک جمهوری اسلامی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني صدور مجوزهای گمرکی
صدور مجوز تمدید مهلت نگهداری کالا در انبارهای گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني صدور مجوزهای گمرکی
صدور مجوز خروج کالا بدون انجام تشریفات کامل گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني صدور مجوزهای گمرکی