پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
بازپرداخت اقساط تسهیلات مالی ماخوذه از موسسات مالی بین المللی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني بازپرداخت اقساط تسهیلات مالی ماخوذه از موسسات مالی بین المللی
نظارت و راهبری پروژه‌های بلند مدت بهره‌مند از تسهیلات مالی خارجی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني نظارت و راهبری پروژه های بهره مند از تسهیلات مالی خارجی
ارائه مشاوره به منظور پس ارزیابی پروژه های بلند مدت بهره‌مند از تسهیلات مالی خارجی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني نظارت و راهبری پروژه های بهره مند از تسهیلات مالی خارجی
انجام تشریفات گمرکی صادرات قطعی گمرک جمهوری اسلامی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني انجام تشریفات گمرکی صادرات کالا
انجام تشریفات گمرکی صادرات از محل ورود موقت گمرک جمهوری اسلامی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني انجام تشریفات گمرکی صادرات کالا
انجام تشریفات گمرکی صدور موقت گمرک جمهوری اسلامی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني انجام تشریفات گمرکی صادرات کالا
انجام تشریفات گمرکی واردات قطعی گمرک جمهوری اسلامی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني انجام تشریفات گمرکی واردات کالا
انجام تشریفات گمرکی ورودموقت موضوع ماده 50 قانون امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني انجام تشریفات گمرکی واردات کالا
انجام تشریفات گمرکی ورودموقت موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني انجام تشریفات گمرکی واردات کالا
انجام تشریفات گمرکی ترانزیت خارجی کالا گمرک جمهوری اسلامی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني انجام تشریفات گمرکی ترانزیت کالا
انجام تشریفات گمرکی ترانزیت داخلی کالا گمرک جمهوری اسلامی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني انجام تشریفات گمرکی ترانزیت کالا
انجام تشریفات گمرکی بسته های پستی ورودی گمرک جمهوری اسلامی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني انجام تشریفات گمرکی بسته های پستی
انجام تشریفات گمرکی کالای همراه مسافری ورودی گمرک جمهوری اسلامی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني انجام تشریفات گمرکی مسافری
انجام تشریفات گمرکی کالای همراه مسافری خروجی گمرک جمهوری اسلامی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني انجام تشریفات گمرکی مسافری
انجام تشریفات گمرکی برگشتی گمرک جمهوری اسلامی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني انجام تشریفات گمرکی برگشتی