پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
صدور، تمدید پروانه مسئول فنی مراکز و موسسات غیردولتی بهزیستی سازمان بهزیستی کشور امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني ارائه مجوزهای واگذاری خدمات بهزیستی
ابطال پروانه های مراکز و موسسات غیردولتی بهزیستی سازمان بهزیستی کشور امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني ارائه مجوزهای واگذاری خدمات بهزیستی
تسهیل و ساماندهی صدور مجوز کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني ارائه خدمات مرتبط با صدور مجوزهای کسب و کار
صدور مجوز جهت فعالیت کارگزاران (دلالی ) رسمی بیمه اتکایی بیمه مرکزی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني صدور مجوز فعالیت های بیمه ای
تأیید صلاحیت مؤسسات آموزش بیمه (حقوقی) بیمه مرکزی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني صدور مجوز فعالیت های بیمه ای
معرفی فرصت های سرمایه گذاری به سرمایه گذاران خارجی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني معرفی فرصت های سرمایه گذاری به سرمایه گذاران خارجی
ارائه راهنمایی و خدمات مشاوره ای به سرمایه گذاران خارجی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني ارائه راهنمایی و خدمات مشاوره ای به سرمایه گذاران خارجی
صدور مجوز اصلاحیه سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني صدور مجوز اصلاحیه سرمایه‌گذاری خارجی
تایید درخواست سرمایه‌گذار جهت صدور پروانه كار سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني تایید درخواستهای سرمایه‌گذار خارجی (موضوع ماده 35 قانون تشویق)
تایید درخواست سرمایه‌گذار خارجی جهت صدور پروانه اقامت سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني تایید درخواستهای سرمایه‌گذار خارجی (موضوع ماده 35 قانون تشویق)
تایید درخواست سرمایه‌گذار خارجی جهت صدور روادید سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني تایید درخواستهای سرمایه‌گذار خارجی (موضوع ماده 35 قانون تشویق)
صدور ضمانت نامه پرداخت وجه خدمات و محصولات تولیدی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني صدور ضمانت نامه پرداخت وجه خدمات و محصولات تولیدی
معرفی پروژه های دولتی و غیردولتی به بانکهای تجاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني تامین منابع مالی خارجی
صدور ضمانت نامه های کلی و اختصاصی، جهت اخذ وامها و تسهیلات مالی خارجی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني تامین منابع مالی خارجی
وصول مطالبات معوق خارجی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني وصول مطالبات معوق خارجی