پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
ثبت موقت کشتی وزارت امور خارجه امور اقتصادي ثبت موقت کشتی
ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات کارورزی به دانش‌آموختگان دانشگاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امور اقتصادي ارایه معرفی نامه دریافت تسهیلات اشتغال
ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات طرح کارا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امور اقتصادي ارایه معرفی نامه دریافت تسهیلات اشتغال
تایید صلاحیت مشاغل سخت و زیان آور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امور اقتصادي تایید صلاحیت مشاغل سخت و زیان آور
صدور یا تمدیدگواهینامه صلاحیت شرکتهای خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امور اقتصادي ارائه مجوز و گواهینامه صلاحیت شرکتهای خدماتی و مراکز مشاوره کارآفرینی
صدور یا تمدید مجوز فعالیت مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امور اقتصادي ارائه مجوز و گواهینامه صلاحیت شرکتهای خدماتی و مراکز مشاوره کارآفرینی
صدور مجوز صلاحیت مشاوره حفاظت فنی و خدمات ایمنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امور اقتصادي ارائه مجوز و گواهینامه صلاحیت شرکتهای خدماتی و مراکز مشاوره کارآفرینی
صدور مجوز تاسیس دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل کارگری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امور اقتصادي ارائه مجوز و گواهینامه صلاحیت شرکتهای خدماتی و مراکز مشاوره کارآفرینی
صدور یا تمدید مجوز کاریابی های خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امور اقتصادي ارائه خدمات کاریابی
صدور یا تمدید مجوز مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امور اقتصادي ساماندهی مشاغل خانگی
ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امور اقتصادي ساماندهی مشاغل خانگی
فرهنگ‌سازی و اطلاع رسانی مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امور اقتصادي ساماندهی مشاغل خانگی
ارائه مشاوره به تعاونی ها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امور اقتصادي حمایت از توسعه تعاونی ها
صدور یا تمدید مجوز تشکیل تعاونی، اتاق تعاون و اتحادیه ها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امور اقتصادي ثبت و تشکیل تعاونی ها
ابطال مجوز تشکیل تعاونی، اتاق تعاون و اتحادیه ها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امور اقتصادي ثبت و تشکیل تعاونی ها