پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
حمایت از ایجاد آزمایشگاههای موضوعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تحقيقات پايه ارائه خدمات شبکه ملی آزمایشگاهی(شاعا)
اعطای گرنت خرید و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تحقيقات پايه ارائه خدمات شبکه ملی آزمایشگاهی(شاعا)
ارائه خدمات مشاوره در کلینیک آزمایشگاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تحقيقات پايه ارائه خدمات شبکه ملی آزمایشگاهی(شاعا)
حمایت و توسعه آزمایشگاههای مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تحقيقات پايه ارائه خدمات شبکه ملی آزمایشگاهی(شاعا)
حمایت و تقویت شبکه های آزمایشگاهی استانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تحقيقات پايه ارائه خدمات شبکه ملی آزمایشگاهی(شاعا)