پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
تائید وکالتنامه و گواهی امضاء اتباع ایرانی در خارج از کشور وزارت امور خارجه سازمانهای اجرایی و قانونگذاری، امور مالی و اعتباری، امور خارجی تائید اسناد کنسولی، تجاری، وکالتنامه و گواهی‌ها
تائید اسناد بیماران اعزامی به خارج از کشور وزارت امور خارجه سازمانهای اجرایی و قانونگذاری، امور مالی و اعتباری، امور خارجی تائید اسناد کنسولی، تجاری، وکالتنامه و گواهی‌ها
تائید اسناد تجاری صادره مقامات کشور پذیرنده وزارت امور خارجه سازمانهای اجرایی و قانونگذاری، امور مالی و اعتباری، امور خارجی تائید اسناد کنسولی، تجاری، وکالتنامه و گواهی‌ها
تایید و تصدیق ترجمه کلی اسناد و مدارک ایرانیان به منظور ارائه مقامات خارجی وزارت امور خارجه سازمانهای اجرایی و قانونگذاری، امور مالی و اعتباری، امور خارجی تائید اسناد کنسولی، تجاری، وکالتنامه و گواهی‌ها
تایید اسناد صادره نمایندگی های خارجی مقیم ایران جهت ارائه به مقامات داخلی وزارت امور خارجه سازمانهای اجرایی و قانونگذاری، امور مالی و اعتباری، امور خارجی تائید اسناد کنسولی، تجاری، وکالتنامه و گواهی‌ها
تایید و تصدیق اسناد و مدارک تایید شده در نمایندگی های ج.ا.ا در خارج از کشور وزارت امور خارجه سازمانهای اجرایی و قانونگذاری، امور مالی و اعتباری، امور خارجی تائید اسناد کنسولی، تجاری، وکالتنامه و گواهی‌ها
تصدیق امضا و مهر دوایر دولتی در خارج از کشور وزارت امور خارجه سازمانهای اجرایی و قانونگذاری، امور مالی و اعتباری، امور خارجی تائید اسناد کنسولی، تجاری، وکالتنامه و گواهی‌ها
تصدیق امضا و مهر مقامات رسمی و دوایر دولتی خارجی وزارت امور خارجه سازمانهای اجرایی و قانونگذاری، امور مالی و اعتباری، امور خارجی تائید اسناد کنسولی، تجاری، وکالتنامه و گواهی‌ها
پاسخ به استعلامات مراجع ذی ربط داخلی در خصوص حیات، ممات، ازدواج و اشتغال به کار ایرانیان مقیم خارج از کشور وزارت امور خارجه سازمانهای اجرایی و قانونگذاری، امور مالی و اعتباری، امور خارجی تائید اسناد کنسولی، تجاری، وکالتنامه و گواهی‌ها
ترجمه گواهینامه رانندگی ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه سازمانهای اجرایی و قانونگذاری، امور مالی و اعتباری، امور خارجی تائید اسناد کنسولی، تجاری، وکالتنامه و گواهی‌ها
صدور معرفی نامه جهت خدمه نمایندگی های خارجی در ایران به اداره کل اتباع خارجه نیروی انتظامی وزارت امور خارجه سازمانهای اجرایی و قانونگذاری، امور مالی و اعتباری، امور خارجی تائید اسناد کنسولی، تجاری، وکالتنامه و گواهی‌ها
ارسال مدارک هویتی اتباع خارجی به نمایندگی های متبوعشان وزارت امور خارجه سازمانهای اجرایی و قانونگذاری، امور مالی و اعتباری، امور خارجی تائید اسناد کنسولی، تجاری، وکالتنامه و گواهی‌ها
پاسخ به استعلام وکالت نامه و اسناد تنظیم شده در خارج از کشور وزارت امور خارجه سازمانهای اجرایی و قانونگذاری، امور مالی و اعتباری، امور خارجی تائید اسناد کنسولی، تجاری، وکالتنامه و گواهی‌ها
پاسخ به استعلام نمایندگی‌های خارجی مقیم تهران از وزارت امور خارجه وزارت امور خارجه سازمانهای اجرایی و قانونگذاری، امور مالی و اعتباری، امور خارجی تائید اسناد کنسولی، تجاری، وکالتنامه و گواهی‌ها
پاسخ به استعلام نمایندگی های خارج از کشور درخصوص اسناد تنظیمی داخل کشور وزارت امور خارجه سازمانهای اجرایی و قانونگذاری، امور مالی و اعتباری، امور خارجی تائید اسناد کنسولی، تجاری، وکالتنامه و گواهی‌ها