پرش به محتوای اصلی
آمار بازدید آمار بازدید
آمار بازدید
افراد آنلاین:
بازدید امروز:
بازدید تاکنون:
1401/05/27 شمسی

تشخیص آزمایشگاهی هپاتیت و ایدز

نمایش موارد

فهرست خدمات سازمان

تمامی آزمایشهای نامبرده در ذیل منتج به شناسایی ویروس های هپاتیت و ایدز به روشهای نامبرده در بیماران می شود.
(تشخیص آزمایشگاهی Genotyping HCV با انجام تست Genotyping HCV
تشخیص آزمایشگاهی HBV Viral Load با انجام تست HBV Viral Load
تشخیص آزمایشگاهی HIV Viral Load با انجام تست HIV Viral Load
تشخیص آزمایشگاهی HCV Viral Loadبا انجام تست HCV Viral Load
تشخیص آزمایشگاهی HBV(PCR) با انجام تست HBV(PCR)
تشخیص آزمایشگاهی HIV(RT-PCR) با انجام تست HIV(RT-PCR)
تشخیص آزمایشگاهی HCV(RT-PCR) با انجام تست HCV(RT-PCR)
تشخیص آزمایشگاهی ارزیابی مواد سنتتیک و طبیعی ضد ویروس HBV با استفاده از روش های کشت سلولی
تشخیص آزمایشگاهی ارزیابی مواد سنتتیک و طبیعی ضد ویروس HCV با استفاده ازروش های کشت سلولی
تشخیص آزمایشگاهی ارزیابی مواد سنتتیک و طبیعی ضد ویروس HIV با استفاده از روش های کشت سلولی
تشخیص آزمایشگاهی HIV western Blot با انجام تست HIV western Blot
تشخیص آزمایشگاهی HCV western Blotبا انجام تست HCV western Blot(RIBA)
تشخیص آزمایشگاهی HBe Ag/Ab با انجام تست HBe Ag/Ab(ELISA)
تشخیص آزمایشگاهی HBS Ab با انجام تست HBS Ab(ELISA)
تشخیص آزمایشگاهی HCV Ab با انجام تست HCV Ab(ELISA)
تشخیص آزمایشگاهیHBS Ag با انجام تست HBS Ag(ELISA)
تشخیص آزمایشگاهیHIV Ag/Ab با انجام تست HIV Ag/Ab(ELISA))

G2C دولت به مردم