پرش به محتوای اصلی

تحلیل داده های متابولومیكس در آزمایش های تحقیقاتی بیوشیمیایی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات تحلیل داده های متابولومیكس در آزمایش های تحقیقاتی بیوشیمیایی
آدرس وبگاه http://fa.pasteur.ac.ir/میز-خدمت-الکترونیکی/تحلیل-داده-هاي-متابولوميكس-در-آزمایش-های-تحقیقاتی-بیوشیمیایی
نام دستگاه اجرایی ارائه خدمات تخصصی زیستی
نام دستگاه مادر انستیتو پاستور ایران
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین محققین
رویداد خدمت سلامت
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

تحلیل داده هاي متابولوميكس در آزمایش های تحقیقاتی بیوشیمیایی

G2B دولت به کسب و کارها