پرش به محتوای اصلی

انجام آزمایش های ضد قارچی بر روی نمونه های بالینی جدا شده از بیماران

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات انجام آزمایش های ضد قارچی بر روی نمونه های بالینی جدا شده از بیماران
آدرس وبگاه http://fa.pasteur.ac.ir/میز-خدمت-الکترونیکی/انجام-آزمایش-های-ضد-قارچی-بر-روی-نمونه-های-بالینی-جدا-شده-از-بیماران
نام دستگاه اجرایی ارائه خدمات تخصصی زیستی
نام دستگاه مادر انستیتو پاستور ایران
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت سلامت
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

انجام آزمایشات ضد قارچی بر روی نمونه های ارسالی