پرش به محتوای اصلی

قطع موقت و وصل انشعاب آب

عنوان خدمات قطع موقت و وصل انشعاب آب
آدرس وبگاه https://www.nww.ir/ghatmovaghat
نام دستگاه اجرایی خدمات پس از واگذاری انشعاب آب و فاضلاب
نام دستگاه مادر شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت تاسیسات شهری
نحوه شروع خدمت تشخیص دستگاه, تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

این فرآیند برای ارائه خدمت قطع موقت و وصل انشعاب آب انشعاب موجود با رعایت مفاد بند 39-4 و40-4 آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب صورت می پذیرد.

G2B دولت به کسب و کارها