پرش به محتوای اصلی

صدور پروانه حفر چاه به جای چاه

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور پروانه حفر چاه به جای چاه
آدرس وبگاه https://www.wrm.ir
نام دستگاه اجرایی ارایه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی
نام دستگاه مادر شرکت مدیریت منابع آب ایران
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین اشخاص حقیقی و حقوقی
رویداد خدمت
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

طبق مواد 11 و 13 آیین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب، در صورت نقصان فاحش آبدهی و یا نقص فنی چاه، بنا به درخواست متقاضی، به تشخیص کارشناس و رعایت مسائل فنی، اجازه حفر چاه به جای چاه صادر می‌شود. اعمال مقررات این ماده مشروط به آن است که صاحبان چاه حداکثر پنج سال پس از خشک شدن و یا نقصان فاحش آب برای استفاده از مقررات این ماده به ادارات مربوطه مراجعه نمایند. پس از انقضاء مدت مذکور در این‌ ماده تقاضایی قبول نمی‌شود.

G2B دولت به کسب و کارها