پرش به محتوای اصلی

تخصیص و تحویل پلاک جدید دستگاه حفاری چاه در صورت مفقودی و سرقت

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات تخصیص و تحویل پلاک جدید دستگاه حفاری چاه در صورت مفقودی و سرقت
آدرس وبگاه https://www.wrm.ir
نام دستگاه اجرایی ارایه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی
نام دستگاه مادر شرکت مدیریت منابع آب ایران
نوع خدمت G2B دولت به کسب و کارها
مخاطبین
رویداد خدمت کسب و کار
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

-