پرش به محتوای اصلی

رسیدگی به درخواست تعیین تکلیف چاه‌های کشاورزی فاقد پروانه

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات رسیدگی به درخواست تعیین تکلیف چاه‌های کشاورزی فاقد پروانه
آدرس وبگاه https://www.wrm.ir
نام دستگاه اجرایی ارایه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی
نام دستگاه مادر شرکت مدیریت منابع آب ایران
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین
رویداد خدمت
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری، وزارت نیرو موظف است برای کلیه چاه‌های آب کشاورزی فعال فاقد پروانه واقع در کلیه دشت‌های کشور که قبل از پایان سال 1385 هجری شمسی حفر و توسط وزارت نیرو و دستگاه‌های تابعه استانی شناسایی شده باشند و بر اساس ظرفیت آبی دشت مرتبط و با رعایت حریم چاه‌های مجاز و عدم اضرار به دیگران و عموم مشروط به اجرای آبیاری تحت فشار توسط متقاضی پروانه بهره‌برداری صادر نماید.

G2B دولت به کسب و کارها