پرش به محتوای اصلی

تجدید مجوزهای حفر چاه

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات تجدید مجوزهای حفر چاه
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی ارایه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی
نام دستگاه مادر شرکت مدیریت منابع آب ایران
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین
رویداد خدمت
نحوه شروع خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی