پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات نظارت بر تشکلها و فروشگاههای عشایری
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان امور عشایر ایران
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین عشایر
مدارک لازم درخواست متقاضی
قوانین و مقررات بالادستی اساسنامه سازمان امور عشایر، آئین نامه ساماندهی عشایر، مصوبات شورایعالی عشایر
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی

ایجاد تشکلها ی مورد نیاز عشایر با هماهنگی و مشارکت آنها و برنامه ریزی به منظور هدایت، حمایت و نظارت بر عملکرد تشکلها و و ارزیابی عملکرد آنها