پرش به محتوای اصلی

مستندنگاری اشیاء مجموعه داران و در اختیار دستگاه ها

عنوان خدمات مستندنگاری اشیاء مجموعه داران و در اختیار دستگاه ها
آدرس وبگاه https://jaam.mcth.ir
نام دستگاه اجرایی نظارت بر اموال مجموعه داران و دستگاه های اجرایی
نام دستگاه مادر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین موزه ها و موزه داران
رویداد خدمت سایر
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت, تشخیص دستگاه
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

مشاوره و نظارت بر حفاظت و مرمت اشیاء دستگاه ها، نهادهای دولتی و عمومی