پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات انجام تشریفات گمرکی ترانزیت داخلی کالا
آدرس وبگاه http://epl.irica.ir
نام دستگاه اجرایی گمرک جمهوری اسلامی ایران
نام دستگاه مادر وزارت امور اقتصادی و دارایی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین متقاضیان ترانزیت کالا
مدارک لازم اظهارنامه - پیش فاکتور – فاکتور – قبض انبار – بارنامه - ترخیصیه
قوانین و مقررات بالادستی قانون مقررات صادرات و واردات – قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرائی آن – قانون بودجه سال 94- قانون حمل و نقل
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی(اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه )) غیر الکترونیکی (جهت احراز اصالت فرد ) - (جهت احراز اصالت مدرک)

رویه گمرکی است که براساس آن کالای گمرک نشده از یک گمرک مجاز به گمرک مجاز دیگر و یا سایر اماکن تحت نظارت گمرک منتقل میگردد تا تشریفات قطعی گمرکی آن در مقصد انجام شود. حسب آنکه عبور داخلی کالا بنابر درخواست متقاضی یا تصمیم گمرک باشد بهترتیب عبور داخلی شخصی و یا عبور داخلی اداری نامیده میشود. این خدمت مربوط به انجام فرآیند ترانزیت داخلی کالا می باشد بدین طریق که ابتدا صاحب کالا اظهارنامه مربوطه به همراه اسکن اسناد را از طریق سامانه جامع امور گمرکی به نشانی www.epl.irica.ir برای گمرک ارسال می نماید سپس گمرک با استفاده از مدیریت ریسک اقدام به بررسی اسناد وکالا نموده سپس ضمن اخذ مجوزهای مقرراتی و قانونی ، تودیع تضامین مربوطه و صدور پروانه ترانزیت گمرکی کالا به گمرک مقصد اعزام می گردد. پس از وصول کالا توسط گمرک مقصد مراتب به گمرک مبدا جهت تسویه تضامین اعلام می گردد.

1-دریافت اظهارنامه وارداتی به همراه اسکن اسناد مربوطه از طریق سامانه جامع امور گمرکی
2- تخصیص شماره ثبت یا سریال
3- تعیین باجه کارشناسی
4- بررسی و ارزیابی بر اساس مدیریت ریسک و اخذ مجوزهای قانونی و مقرراتی مورد نیاز
5- تودیع تضامین مربوطه
6- صدور پروانه ترانزیت گمرکی
7- خروج کالا از گمرک مبدأ
8- اعلام وصول کالا به گمرک مبدأ توسط گمرک مقصد جهت ابطال تضامین