پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور مجوز احداث بازارچه های مرزی و فعالسازی بازارچه های غیرفعال یا نیمه فعال و تعاونی های مرزنشینان
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت کشور
نام دستگاه مادر وزارت کشور
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین مرزنشینان، ساکنین مناطق مرزی، استانداریهای مرزی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی
مدارک لازم - چنانچه صاحب شناسنامه فاقد هر یک از مدارک مذکور در بند4 باشد از طریق معرفی وی به نیروی انتظامی، درخواست تأیید عکس خواهد شد .
قوانین و مقررات بالادستی قانون ساماندهی مبادلات مرزی و آئین نامه اجرایی آن (مصوب هیات دولت )
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیک

خدمت مذکور در جهت بررسی پیشنهادات مربوطه ، اتخاذ تصمیمات مورد نیاز به منظور احداث یا فعال¬سازی بازارچه¬های غیر¬فعال یا نیمه فعال و تعاونی های مرزنشینان بوده و به لحاظ اقتصادی در مناطق مربوطه از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. نتیجه نهایی تصمیمات اتخاذ شده، در اختیار استانداری ذیربط قرار داده می شود.

بررسی وضعیت بازارچه های مرزی:
1- دریافت گزارش از سوی استانداریها در خصوص وضعیت بازارچه های مرزی
2- بررسی موضوع و استعلام از سازمان توسعه تجارت
3- بررسی کارشناسی موضوع و استخراج دلایل مشکلات مربوطه
4- پیگیری از سوی دستگاههای اجرایی مرتبط جهت رفع مشکلات
5- در صورت نیاز به اقدام به صورت فرادستگاهی و یا پیگیری از سوی هیأت محترم دولت، انعکاس موضوع به کمیسیون اقتصاد
ایجاد بازارچه های مرزی:
1. ارائه درخواست و توجیهات فنی و اقتصادی
2. برگزاری جلسات کارگروه ماده 12 قانون ساماندهی مبادلات مرزی
3. ارائه پیشنهادات جهت اخذ مجوز ایجاد بازارچه برای تصویب در هیات دولت (نهاد ریاست جمهوری) و درصورت نیاز به فعالسازی بازارچه های غیر فعال یا نیمه فعال، پیگیری توسط وزارت امورخارجه.