پرش به محتوای اصلی
آمار بازدید آمار بازدید
آمار بازدید
افراد آنلاین:
بازدید امروز:
بازدید تاکنون:
1401/05/27 شمسی

صدور مجوز تأسیس مؤسسة تولید فیلمهای غیرسینمایی(ویدئویی)

نمایش موارد

فهرست خدمات سازمان

شرایط صدور مجوز:
1. تابعيت جمهوري اسلامي ايران
2. مهجور نبودن وعدم ورشكستگي به تقلب و تقصير
3. نداشتن سوء پيشينه كيفري موثر و برخورداري از حسن شهرت
4. انجام خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم
5. نداشتن اعتياد به مواد مخدر
6. داشتن مدرك كارشناسي يا معادل آن به تشخيص مرجع ذيربط
7. دارا بودن 27سال سن
8. صلاحيت علمي يا تخصصي يا تجارب كافي با موضوع فعاليت
9. داشتن امكانات كافي و مناسب به تشخيص وزارتخانه
توضيح:
جهت تمدید مجوز ،ارائه گزارش عملکرد دوره توسط متقاضی ،الزامی است
مدارك لازم براي صدور مجوز:
1. تصوير شناسنامه از تمام صفحات- يك نسخه
2. چهار قطعه عكس جديد 4×3
3. تصوير گواهي پايان خدمت وظيفه عمومي يا ارائه برگ معافيت دائم
4. تصوير آخرين مدرك تحصيلي يا معادل آن-مدرك كارشناسي يا بالاتر
5. تكميل پرسشنامه مشخصات انفرادي
6. تكميل پرسشنامه درخواست تاسيس
7. اساسنامه پيشنهادي منضم به صورت جلسه انتخاب اركان اصلي موسسه در 3 نسخه
مدارك تكميلي:
1. گواهي عدم اعتياد
2. گواهي عدم سوء پيشينه

G2B دولت به کسب و کارها