پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات مجوز تاسیس موسسه فرهنگی و هنری چند منظوره
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم مدارک لازم برای صدور مجوز: 1. تصویر شناسنامه-از تمام صفحات- یک نسخه 2. چهار قطعه عکس جدید 3*4 3. تصویرگواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا ارائه برگ معافیت دائم 4. تصویرآخرین مدرک تحصیلی یا معادل آن- مدرک کارشناسی یا بالاتر 5. تکمیل پرسشنامه مشخصات انفرادی 6. تکمیل پرسشنامه درخواست تاسیس 7. اساسنامه پیشنهادی منضم به صورت جلسات انتخاب ارکان اصلی موسسه در 3 نسخه مدارک تکمیلی: 1. گواهی عدم اعتیاد 2. گواهی عدم سوء پیشینه
قوانین و مقررات بالادستی (ضوابط و مقررات تاسیس مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی مصوبه شورای مشترک کمیسیونهای شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه 1375/8/8و آیین نامه اجرایی مربوطه مورخ 75/11/29 مصوب وزیر ارشاد)
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت مراجعه حضوری

مجوز مرکز،موسسه،کانون و انجمن فرهنگی وهنری

1-درخواست صدور مجوز ،اخذ فرمهای مربوطه و تکمیل آنها
2-دریافت مدارک و بررسی اولیه جهت تشکیل پرونده
3-استعلام از حراست و سجل کیفری
4-بررسی واعلام نظرتوسط حراست و سجل کیفری
5- انجام مصاحبه قاضی و تکمیل پرونده
6-بررسی تصویب یا عدم تصویب موسسه
7-صدور موافقت اصولی تاسیس موسسه و ارائه نامه تنظیم اساسنامه
8- تنظیم اساسنامه
9-ارائه نامه های استعلام در مورد ن ،عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد
10-مراجعه به مراکزمربوطه جهت اخذ تایید
11-بررسی و اعلام نظر
12-اخذ تاییدیه مکان ،عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد
13-ارائه نامه به امور ثبت شرکتها
14-ثبت موسسه پس از تکمیل مدارک ،اساسنامه و تایید نام و روز نامه رسمی
15-دریافت اساسنامه و روزنامه رسمی ثبت شده شرکت
16-صدور مجوز تاسیس موسسه
17-دریافت مجوز از اداره کل استان