پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات مجوز تأسیس مرکز پشتیبانی فنی سینمایی و سمعی بصری- استودیو سینمایی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم مدارک لازم برای صدور مجوز: 3 به روز * 1. شش قطعه عکس رنگی 4 2. تصاویر تمامی صفحات شناسنامه ،کارت ملی ،آخرین مدرک تحصیلی و کارت پایان خدمت یا معافیت- برای آقایان 3. اساسنامه- منضم به مستندات مکتوب مانند قراردادها و تیتراژ و متن فیلم های کارشده 4. نمونه سوابق و فعالیت ها مدارک تکمیلی: 1. گواهی عدم اعتیاد 2. گواهی عدم سوء پیشینه
قوانین و مقررات بالادستی (بند 22 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مصوبات هیات وزیران شماره6570 مورخ64/6/9 و شماره25604 ت 29160 ه مورخ 77/4/9 و شماره60566 مورخ61/12/9)
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت مراجعه حضوری

مجوز مرکز،موسسه،کانون و انجمن فرهنگی وهنری

1-ارائه درخواست کتبی با مشخص نمودن نوع استودیو به همراه سایر مدارک و سوابق فعالیت
2-ثبت درخواست
3-ارائه فرم تاسیس مرکز پشتیبانی فنی(استودیو) به متقاضی
4-تکمیل و ارائه فرم تاسیس استودیو
5-تشکیل پرونده درصورت تکمیل بودن مدارک و دارا بودن شرایط
6-بررسی مدارک و سوابق تخصصی جهت تایید
7-بازدید و کارشناسی حضوری ازتجهیزات و محل استودیو
8-معرفی متقاضی جهت دریافت گواهی های عدم اعتیاد و عدم سوء پیشینه
9-ثبت نامه ها
10-مراجعه متقاضی به مرکزبهداشت و اداره سجل کیفری جهت دریافت گواهی های
11-بررسی و اعلام نظر مذکورتوسط مرکز بهداشتی واداره سجل کیفری
12-دریافت نظر سجل کیفری و بهداشت
13-استعلام از اداره اماکن و حراست
14-بررسی و اعلام نظرتوسط اداره اماکن وحراست
15-دریافت نظر اماکن وحراست
16-ارائه نامه به اداره ثبت شرکتها درتایید نوع فعالیت استودیو
17-ثبت نامه ها
18- ارائه نامه به اداره ثبت شرکتها
19-ثبت شرکت و معرفی متقاضی به روزنامه رسمی
20-مراجعه به روزنامه رسمی
21-درج آگهی تاسیس
22-ارائه آگهی چاپ شده تاسیس استودیو به دفتر توسعه
23- تکمیل پرونده
24-صدور مجوز تاسیس
25-ثبت و ارائه مجوزبه متقاضی
26-دریافت مجوز تاسیس