پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات مجوز تاسیس موسسه ویدیو رسانه
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم مدارک لازم برای صدور مجوز: 1. تصویر شناسنامه 2. تصویر کارت ملی 3. تصویر آخرین مدرک تحصیلی 4. تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان 5. تصویر اجاره نامه محل فعالیت یا سند مالکیت 6. چهار قطعه عکس 7. سوابق کاری فرهنگی و هنری از مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره مدارک تکمیلی: 1. گواهی عدم اعتیاد 2. گواهی عدم سوء پیشینه
قوانین و مقررات بالادستی (بند 22 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ماده 1 و 25 ضوابط و مقررات تاسیس مراکز، موسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ75/8/8)
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت مراجعه حضوری

مجوز مرکز،موسسه،کانون و انجمن فرهنگی وهنری

1-ارائه درخواست کتبی و مدارک
2-ثبت درخواست توسط دبیرخانه
3-ارائه فرم ها به متقاضی جهت تکمیل
4-تکمیل و ارائه فرمها
5-دریافت و بررسی طرح
6-انجام مصاحبه تخصصی با متقاضی و ارائه طرح به شورا
7-بررسی و اعلام نظر
8-استعلام از اداره اماکن در صورت تاییدشورا
9-بررسی و اعلام نظر
10-استعلام از حراست ،اداره سجل کیفری و بهداشت در صورت تایید اماکن
11-بررسی و اعلام نظر
12-معرفی متقاضی به اداره ثبت شرکتها درصورت تایید حراست ،اداره سجل کیفری و بهداشت
13-دریافت معرفی نامه ومراجعه به اداره ثبت شرکتها
14-صدور شماره ثبت شرکت و ارائه به متقاضی
15-ارائه شماره ثبت به دفترهمکاریهای سمعی وبصری
16-بازدید از محل شرکت
17-تنظیم گزارش بازرسی
18-صدور مجوز موسسه ویدئو رسانه پس از تایید مراحل قبل
19-دریافت مجوز