پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات مجوز موسسه تحقیق، پژوهش و نگارش فیلم نامه
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم مدارک لازم برای صدور مجوز: 1. تصویر شناسنامه از تمام صفحات- یک نسخه 3× 2. چهار قطعه عکس جدید 4 3. تصویر گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا ارائه برگ معافیت دائم 4. تصویر آخرین مدرک تحصیلص یا معادل آن-مدرک کارشناسی یا بالاتر- 5. تکمیل پرسشنامه مشخصات انفرادی 6. تکمیل پرسشنامه درخواست تاسیس 7. نمونه کار- تصویری- 8. اساسنامه پیشنهادی منضم به صورت جلسه انتخاب ارکان اصلی موسسه در 3 نسخه مدارک تکمیلی: 1. گواهی عدم اعتیاد 2. گواهی عدم سوء پیشینه
قوانین و مقررات بالادستی (بند 22 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- ماده 1 و 25 ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 75/8/8 و آیین نامه اجرایی مربوطه مورخ 75/11/29 مصوب وزیر ارشاد )
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت مراجعه حضوری

مجوز مرکز،موسسه،کانون و انجمن فرهنگی وهنری

1-ارائه درخواست کتبی و مدارک لازم
2-ثبت درخواست، دریافت و تنظیم مدارک و بررسی اولیه پرونده
3-بررسی نمونه کارهای تولیدی متقاضی و اعلام نظر صلاحیت های فنی و تخصصی
4-استعلام از بهداشت، درصورت تایید شورا
5-بررسی و اعلام نظر
6-استعلام از اماکن
7-بررسی و اعلام نظراماکن در خصوص تایید محل فعالیت موسسه
8-بررسی اساسنامه شرکت
9-تایید نام و اساسنامه و ثبت موسسه
10-دریافت شماره ثبت ازاداره ثبت
11-درج آگهی ثبت قانونی موسسه
12-صدور مجوز فعالیت به مدت یک سال