پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات پروانه نویسندگی مطبوعاتی و خبرنگاری
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم در سایت موجود نیست
قوانین و مقررات بالادستی (آیین نامه نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران مصوب شماره 13560 مورخ 1354/6/23 هیات وزیران ( ماده6))
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت مراجعه حضوری

پروانه نویسندگی مطبوعاتی و خبرنگاری