پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات پروانه فروش مطبوعات در دکه های مطبوعاتی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم مدارک لازم برای صدور مجوز: 1. معرفینامه از اتحادیه توزیع کنندگان وفروشندگان جراید نشریات 2. درخواست کتبی برای صدور پروانه 3. تصویر آخرین مدرک تحصیلی 4. دو نسخه تصویر تمامی صفحات شناسنامه 5. تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت از خدمت- برای آقایان 3× 6. چهار قطعه عکس جدید 4 7. تصویر کارت ملی
قوانین و مقررات بالادستی (مصوبه شورای انقلاب مورخ 1358)
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت مراجعه حضوری

پروانه نمایندگی توزیع وفروش نشریات

1-اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺮوش ﻧﺸﺮﻳﺎت ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺪارک درﺧﻮاﺳﺘﻲ
2-ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ
3-ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪه
4-ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﻴﻄﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺮوﺷﻨﺪه در دﻛﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در ﻣﻌﺮض ﻓﺮوش
5-ﺑﺮرﺳﻲ و اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﺗﻮﺳﻂ رﺋﻴﺲ اداره و ﻛﺎرﺷﻨﺎس
6-ﺑﺮرﺳﻲ وﺻﺪور رای
7-ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺮوش ﻧﺸﺮﻳﺎت درﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ
8-ﺛﺒﺖ ﭘﺮواﻧﻪ
9-درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺮواﻧﻪ