پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات مجوز طرح های روی بسته بندی کالاها
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم مدارک لازم برای صدور مجوز: 1-نامه درخواست با مهر و امضای مدیر عامل شرکت 2. دو نسخه رنگی طرح بسته بندی کالا در کاغذ A4 با مهر و امضای مدیرعامل شرکت 3. آگهی تاسیس شرکت و آخرین تغییرات آن در روزنامه رسمی 4. مستندات و مدارک فعالیت قانونی شرکت 5. داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در خصوص کالاهایی که اجرای استاندارد درمورد آنها اجباری است 6. ارائه تاییدیه وزارت صنایع درخصوص کالاهای زیر نظر- تحت لیسانس -شرکت های خارجی
قوانین و مقررات بالادستی (بند 16 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت و قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه -مصوب مورخ 1358.9.14 مجلس شورای اسلامی- و آیین نامه اجرایی آن -مصوب مورخ 78.2.19 هیات)
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت مراجعه حضوری

مجوز چاپ محصولات چاپی غیر کتاب

1-اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﻳﺮﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
2-درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺪارک و ﺛﺒﺖدرﺧﻮاﺳﺖ
3-ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻃﺮح و اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻳﺎ رد
4-اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﻧﻬﺎﻳﻲ
5-ﻣﻬﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻃﺮح درﺻﻮرت ﺗﺎﻳﻴﺪ
6-اﻣﻀﺎی ﻣﺠﻮز درﻗﺎﻟﺐ ﻧﺎﻣﻪ و ﻃﺮح ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
7-ﺛﺒﺖ ﻣﺠﻮز
8-اراﺋﻪ ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ از ﻃﺮح و ﻣﺠﻮزﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
9-درﻳﺎﻓﺖ ﻃﺮح ﻣﻬﺮﺷﺪه و ﻣﺠﻮز