پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات مجوز ورود اوراق و اسناد - توسط شرکت های حمل و نقل سریع
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز: 1-ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻزم از وزارت راه وﺗﺮاﺑﺮی و ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺴﺖ 2-درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﻮز ورود اوراق و اﺳﻨﺎد از ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
قوانین و مقررات بالادستی (قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت مراجعه حضوری

مجوز ورودو خروج آثار سمعی و بصری، آثار هنری، مطبوعات و نشریات و کلیه ی مواد تبلیغی و فرهنگی مشکوک

1-ارائه درخواست مجوز ورود اوراق واسناد
2-دریافت وثبت تقاضا به همراه فهرست اوراق واسناد مورد نظر
3-انجام بررسی ها و اقدامات کارشناسی
4-صدور مجوز شش ماهه ورود اوراق و اسناد(درصورت موافقت)
5-ثبت و ارائه مجوز
6-دریافت مجوز(در قالب نامه)